RAPORTUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI PRIVIND DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A RAIONULUI OCNIȚA ÎN ANUL 2020

0
126

Anul 2020 fost un an dificil, cu provocări, probleme, schimbări, un an care a fost marcat de pandemie. Dar, în pofida tuturor greutăților, executivul raional a avut și rezultate pe unele dimensiuni. Acest an a fost pentru toți deosebit, cu multe lecţii de învăţat.


A trebuit să identificăm surse financiare, să apelăm la managementul pe timp de criză şi toate acestea ne-au provocat la o mobilizare totală întru identificarea soluțiilor.
Constat că, în linii mari am reuşit. Pandemia a afectat funcţionarea normală a tuturor instituțiilor din raionul Ocnița, a distrus echilibrul practic în toate domeniile de activitate importante. Toate planificările, prognozele iniţiale au fost date peste cap. Într-un cuvânt, efectul pandemiei l-am resimţit din plin.
În anul 2020 subdiviziunile Consiliului raional Ocnița au activat în condițiile specifice pandemiei și crizei sanitare din țară. Obiectivul general al activității executivului raional a fost orientat spre asigurarea durabilă a dezvoltării raionului.
Raportul dat este o constatare concisă a situației obiective din teritoriul administrat în domeniul economic, social și cultural și sanitar în anul 2020.
Pe parcursul anului 2020 Consiliul raional Ocnița s-a întrunit în ședință de 6 ori (4 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare), în cadrul cărora s-au examinat 71 întrebări: inclusiv 52 cu caracter social și 19 cu caracter economic.

Pe parcursul anului trecut de către Președintele raionului au fost emise 139 dispoziții de bază și 414- dispoziții de ordin personal.
De către subdiviziunile Consiliului raional au fost examinate 29 petiții, care în mare parte s-au referit la acordarea ajutorului material cetățenilor, aflați în dificultate.
Bugetul raional pe anul 2020 a fost executat la venituri în sumă de 139313,1mii lei (la nivel de 97,4% din suma planificată), atestându-se o creştere de 14925,6 mii lei în comparaţie cu anul 2019.
Pentru implementarea programelor de cheltuieli aprobate în bugetul raional, în anul 2020 s-au cheltuit mijloace bugetare în sumă de 138 259,2 mii lei (la nivel de 94,6 % din plan). Comparativ cu anul 2019 s-au cheltuit cu 15 933,4mii lei mai mult.
Pe parcursul perioadei raportate Direcţia finanţe a fost preocupată de promovarea politicii bugetar-fiscale a statului în teritoriul administrat, acordarea ajutorului metodic autorităţilor publice locale privind executarea bugetului pe anul 2020 și elaborarea bugetului pe anul 2021, recepţionarea, totalizarea şi prezentarea rapoartelor privind executarea bugetului, acordarea ajutorului metodologic privind evidenţa contabilă a agenţilor economici, ş.a.
Astfel, pe parcursul anului 2020 au fost realizate următoarele activităţi:

 1. S-au recepţionat de la 21 primării şi 30 autorităţi/instituţii bugetare, finanţate din bugetul raional rapoartele privind executarea bugetului pe anul 2019, s-au generalizat şi prezentat la Ministerul Finanţelor. Au fost recepționate, totalizate și prezentate rapoartele privind executarea bugetului pe trimestrul II și trimestrul III 2020.
 2. Lunar de la 51 autorităţi/instituţii bugetare au fost recepţionate, verificate, totalizate şi prezentate la Ministerul Finanţelor rapoarte operative privind datoriile şi privind statele şi efectivul de personal;
 3. Au fost elaborate şi prezentate Ministerului Finanţelor propunerile de buget pentru anul 2021, în scopul determinării transferurilor din bugetul de stat.
 4. Au fost examinate 311 solicitări de redistribuire a alocaţiilor bugetare şi întocmite proiecte de autorizații ale preşedintelui raionului privind redistribuirea alocaţiilor, precum şi introduse în sistemul informaţional de gestiune a alocaţiilor bugetare redistribuirile aprobate.
 5. Au fost acordate 415 consultaţii în probleme ce ţin de metodologia evidenţei contabile în sectorul bugetar, întocmirea rapoartelor, elaborarea şi administrarea bugetului, aplicarea sistemelor informaţionale de management bugetar.
 6. Au fost elaborate 26 proiecte de decizii ale consiliului raional, ce au tangenţă cu gestionarea finanţelor publice (aprobarea bugetului, modificarea bugetului, raportarea executării bugetului, modificarea statelor de personal, monitoringul financiar al întreprinderilor municipale, acord de cooperare cu APL I, transmitere valoare – lucrări de reparaţie capitală a bunurilor aflate în gestiune economică a instituţiilor fondate de Consiliul raional, repartizare profit obţinut de întreprinderile municipale, regulament fond rezervă).

Serviciul Agricultură al Direcției Economie, Agricultură, Turism, Relații Funciare și Cadastru pe parcursul anului 2020 a avut ca prioritate dezvoltarea şi implementarea politicii agrare în teritoriul administrat.
Agricultura reprezintă una din ramurile importante ale raionului Ocnița, chiar dacă deocamdată nu reușește să înregistreze o creștere însemnată a producției agricole pentru a se plasa pe o poziție de echilibru, astfel încât să poată face față concurenței fără suportul statului. Principalii factori care au influențat tendințele înregistrate în prima jumătate a anului 2020, menționăm condițiile climaterice (înghețurile, seceta hidrologică, combinată cu ploile torențiale) și dificultățile asociate cu restricțiile impuse activităților economice, în contextul stării de urgență epidemiologică din țară.
Complexul agro-alimentar al raionului a deținut în anul a 2020, terenuri cu destinație agricolă în proprietate privată 34 518,7545 ha, inclusiv arabil – 29 264,0545 ha și plantații anuale 4913,6816 ha, dintre care 4619,00 ha de vârstă productivă.
Terenurile consolidate în raionul Ocnița constituie 82%.
Sectorul agrar al raionului a fost constituit din:

 • 35 societăți cu răspundere limitată (SRL), ce prelucrează mai mult de 10 ha;
 • gospodării țărănești-2341, dintre care prelucrează terenuri mai mari de 10 ha – 142 gospodării;
 • gospodării țărănești, care prelucrează terenuri până la 10 ha-2199;
 • o societate pe acțiuni;
 • Colegiul Agroindustrial Grinăuți.
  În perioada de gestionare gospodăriile agricole au prelucrat, însămânțat și cultivat terenuri agricole pe o suprafață de 29 264,0545 ha, inclusiv prin tehnologii avansate de conservare a solului (No-Till și Mini-Till)-9700,00 ha:
 • SRL „Inatol Agro” – 1200,00 ha (Mini-Till);
 • SRL ”Plaiul Bîrlădean”-570,00ha (No-Till), 400,00 (Mini-Till);
 • GȚ ”Condrațchi Eugen”-230,00 ha (No-Till), 420,00 ha (Mini-Till);
 • SRL ”Bobul de Aur”-20,00ha (No-Till), 15,00 ha (Mini-Till) și altele.
  Anul precedent agricol a fost unul nefavorabil din punct de vedere climacteric.
  În perioada 01.01.2020-13.05.2020 au fost întocmite 108 acte în urma înghețurilor plantațiilor multianuale și a culturilor din grupă I. Pagubele apreciate prin acte au constituit 26 mln.340 mii lei.

În perioada 13.05.2020 – 31.07.2020 au fost prezentate și revizuite actele de la 10 agenți economici din comuna Lipnic, referitor la daunele pricinuite de grindină culturilor agricole din grupa I. Suprafața totală a culturilor agricole afectate din această localitate a constituit 83.827 ha, inclusiv: 3,02 ha – au avut gradul de afectare 60% și 88,8071 ha au avut gradul de afectare peste 60%.
Pe parcursul perioadei 01.08.2020 – 26.08.2020, în contextul monitorizării stării culturilor de grupa II, reieșind din condițiile secetoase ale anului 2020 au fost mobilizate Comisiile locale pentru situații excepționale în vederea constatării obiective a gradului de afectare a suprafețelor agricole. Au fost întocmite 183 acte de constatare a pagubelor, cauzate de seceta anului 2020 și prezentate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.
Astfel, s-a stabilit că în teritoriul administrat au suferit în urma secetei 6230,7395 ha, pierderea financiară fiind de 77 mln.483 mii lei.
Cele expuse mai sus, denotă cauza scăderii productivității muncii și compromiterea totală a roadei agricole din anul 2020.
Producătorii agricoli ocnițeni au obținut roade mai mici, comparativ cu anii trecuți, dar în același timp, acestea au fost mai mari, decât media pe țară.

Agenții economici din raion au recoltat în anul 2020, după cum urmează:

 • 5200 ha de grâu de toamnă, cu productivitatea de 3,8 t/ha;
 • 800 ha de orz de toamnă cu productivitatea de 3,8t/ha;
 • 600 ha de orz de primăvară cu productivitatea de 4 t/ha;
 • 469 ha de rapiță cu productivitatea de 3,6 t/ha;
 • 1600 ha de porumb cu productivitatea de 3,2 t/ha.
  E de menţionat, că cele mai înalte rezultate au obținut agenţii economici, ce implementează în practică inovațiile științifice.
  Astfel, cea mai înaltă productivitate la culturile din grupa I au obținut:
  • Pe terenurile cu o suprafață totală până la 50 ha:
 • GȚ „Tcaci Ion”, care a obținut la grâul de toamnă productivitatea de 5,3 t/ha.
  • Pe terenurile cu o suprafață totală peste 50 ha:
 • GȚ „Condrațchii Eugen”- la grâul de toamnă a avut rezultatul de 5,7 t/ha.
 • Cea mai înaltă productivitate la culturile din grupa II au obținut:
  • Pe terenurile cu o suprafață totală până la 50 ha:
 • GȚ ”Sîtnic Liviu” la floarea soarelui -3,53 t/ha;
  • Pe terenurile cu o suprafață totală peste 50 ha:
 • SRL „Naslavagroteh” la porumb 5,4 t/ha;
 • Cea mai înaltă productivitate la fructe a obținut GȚ „Vicol Iurie”;
 • Cea mai înaltă productivitate la legume – GȚ „Gutium Anatol”.
  Pentru compensarea parțială a prejudiciilor cauzate de seceta anului 2020 la cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021, a fost acordat ajutor financiar din partea Guvernului Federației Ruse în sumă de 266,05 lei/ha, suma totală pentru raionul Ocnița constituind 455 590,27 lei.

Creşterea animalelor este o ramură strategică şi de o importanţă majoră pentru economia raionului. În raion activează o fermă de lapte – marfă de prăsilă, ce numără 716 capete dintre care 356 capete sunt mulgătoare.
Pentru colectarea laptelui de la deţinătorii de bovine pe teritoriul raionului activează 21 puncte, ce strâng peste 6100 tone de lapte pe an. Doar punctul de colectare SA „JLC Agro Maiac” acumulează peste 1800 tone de lapte pe an.
Pentru reproducerea bovinelor şi asigurarea folosirii raţionale a resurselor genetice, în raion activează 13 oficii locale pentru însămânțarea artificială a bovinelor, dintre care un punct aparține SA „JLC Agro Maiac”. În anul 2020 au fost însămânțate 2339 capete în mediu rural, dintre care 345 capete în SA „JLC Agro Maiac”.
În anul 2020 în teritoriul administrat au fost valorificate mijloace financiare, după cum urmează:

Nr. d/oSursele de finanțareSuma (mii lei)
1Buget local9241.084
2Consiliul raional8517.07
3Buget de stat1469.0
4Fondul rutier18812.3   (12723.5 +6088.8)
5MEI (Drumuri bune)22658.95
6Ambasada Poloniei140.0
7Fondul Ecologic3838.336
8Agenți economici103,0
9Guvernul Romaniei200,0
10AO ”33 de vaduri”37.0
11AIPA577,0
12FISM100,0
13AO ”Băștinașii”166,0
14Contribuții cetățeni664,6
15FNDR22450,0
           Total88974,34


Pe parcursul anului 2020 secția Economie a efectuat următoarele proceduri de achiziție:

 1. Licitația publică – Reparația și întreținerea drumurilor publice locale din raion, ÎPS „CORSAG” SRL în sumă de 9 597 600,00 lei;
 2. Licitația publică – Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci, SA „Magistrala Nistru”, în suma de 1 773 299,97;
  Total: licitații publice: 11 370 899,97 lei
 3. COP – Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice din raionul Ocnița, SA”Drumuri Edineț, în sumă de 450 000 lei;
 4. COP – Produselor petroliere, ”Datario” SRL, în sumă de 262 374,16 lei;
 5. COP – Reparația unui sector de drum Unguri-Otaci , SA „Magistrala Nistru”, în sumă de 691439,82 lei;
 6. COP – Ventilatorului pulmonar, SRL ”GBG-MLD”, în sumă de 372 000,00 lei;
 7. COP – Achiziţionarea autoturismului, SRL ”Continental” suma 592 250,00 lei;
 8. COP – Înlocuirea tâmplăriei din lemn și aluminiu la et. II-VI, CR Ocnița, SRL „Primaterax-nord , în sumă de 289 571,00 lei
  Total: COP – 2 657 634,98 lei
  Contractele de valoare mică au constituit -2 920 054,00 lei
  Total anul 2020: 16 948 588,95 lei

În anul 2020 Secția Economie a Direcției Economie, Agricultură, Turism, Relații Funciare și Cadastru în domeniul atragerii investițiilor și proiectelor a realizat următoarele măsuri:
• A actualizat proiectul de reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calaraşovca pe o porţiune de drum de 3,92 km, cu amplasarea şi amenajarea unui popas turistic, care include: 2 terase pentru 10 persoane fiecare, WC cu două compartimente, parcare pentru 10 automobile şi 2-3 autocaruri. Devizul general al proiectului este de 24 012,50 mii lei. Proiectul va fi implementat în sumă totală de 22 297,83 mii lei de către SRL „Magistrala – Nistru” şi este finanţat de către ADR Nord.
În cadrul proiectului, Consiliul raional va achita contractul de supraveghere de autor (suma totală de 72 958 lei) şi sursele financiare pentru efectuarea geodeziei şi topografiei tuturor terenurilor din proiect – la finalizarea lucrărilor de construcție (situația finală) suma aproximativă constituind 95 000 lei. Din suma totală a proiectului, în anul 2020 au fost valorificate 2000,00 mii lei, iar în anul 2021 va fi valorificată suma integral.
• A efectuat delimitarea unei porţiuni de drum spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calaraşovca şi a terenului de popas turistic, care este partea componentă a proiectului sus-menţionat. Dosarele sunt la recepţie la SCT Ocniţa.
• A încheiat Acordul – Memorandum de Colaborare cu Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în scopul creării şi dezvoltării Platformei Industriale Multifuncţionale (PIM) în oraşul Ocniţa, pe o suprafaţă de 9,5605 ha. Proiectul este la etapa de proiectare şi solicitare a titlului de PIM.
• A încheiat Acordul de colaborare cu Federaţia Moldovenească de Fotbal
Conform acordului de colaborare privind dezvoltarea fotbalului în raionul Ocnița, încheiat între Consiliul Raional și Federația Moldovenească de Fotbal și aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.4/7 din 26 august 2020, părțile contractante și-au asumat următoarele obligațiuni:

Federația Moldovenească de Fotbal:

 • Va dona suprafețe pentru două terenuri artificiale cu mărimile:
  a) 10870 m; b) 5630 m;
 • A acordat suport financiar în mărime de 1 356 471,66 lei Asociației raionale de Fotbal, în vederea efectuării reconstrucției taberei de odihnă ”Olimp” în cămin pentru cazarea sportivilor de la LT ”M.Sadoveanu”;
 • Acordarea inventarului sportiv necesar pentru practicarea fotbalului și asigurarea suportului metodologic.
  Consiliul raional Ocnița:
 • Va asigura implementarea curriculum-ului la disciplina sportivă – fotbal, prin intermediul Școlii Sportive Ocnița;
 • Va pune la dispoziție terenul pentru construcția stadioanelor, precum și pregătirea substratului pentru terenurile artificiale;
 • Va amenaja terenurile de fotbal cu sistem de iluminare nocturnă pentru desfășurarea meciurilor și antrenamentelor de fotbal.
  Direcţia Învăţământ a Consiliului raional Ocnița şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu Planul Managerial pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la Consiliul de administraţie din 24 august 2019.
  Realizări în vederea implementărilor Reglementărilor în instituţiile de învăţământ general din raion
  Activitatea DÎ a fost axată pe 3 dimensiuni prioritare:
  a) Dotarea cu dezinfectanţi: CR a alocat 525,9 mii lei pentru procurarea dezinfectanţilor în instituţiile educaționale, MECC a distribuit 5440 litri de dezinfectanţi şi 40 de termometre pentru instituțiile de educație timpurie, recent în stoc şcolile dispun de 13 052 litri dezinfectați.
  b) Dotarea cu tehnică de calcul pentru realizarea procesului instructiv-educativ la distanţă
 • Calculatoare – 462 – 98 achiziţionate de la 01.09.2020;
 • Note book – uri – 218 – 81 achiziţionate de la 01.09.2020;
 • Tablete – 101- 15 achiziţionate de la 01.09.2020;
 • Smart TV – 83 – 50 achiziţionate de la 01.09.2020;
 • Imprimante, copiatoare – 111 – 7 achiziţionate recent;
 • Table interactive – 21 – 4 achiziţionate recent.
  c) Dotarea cu mobilier şcolar în scopul asigurării distanţei sociale şi situaţiei sanitare, procurat de la 01.09.2020: 641 de mese, 822 de scaune, 45 de dulapuri, 23 de cuiere etc.

În anul 2020 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei în comun cu angajații din Sistemul de Asistență Socială și Protecție a Familiei și partenerii sociali, au prestat servicii sociale și au extins serviciile de asistența socială în teritoriul administrat.
Pe parcursul anului 2020, suma ajutorului social acordat beneficiarilor, a constituit 38 849 006 lei, ceia ce constituie cu 9 668 466 lei mai mult, față de perioada similară a anului 2019.
Suma pentru ajutorul social pentru perioada rece a anului – a constituit 16 190 500 lei, în comparație cu 4 134 283 lei în anul 2019.

IMPS Spitalul Raional Ocnița a fost instituția medicală, care a primit asupra sa în anul pandemic 2020 cea mai grea povară – în luna aprilie a fost creată secția COVID-19, în rezultatul reprofilării a 15 paturi de boli contagioase și 15 paturi de triaj COVID-19, apoi s-a reprofilat secția de pediatrie de 15 paturi și 15 paturi de boli cornice în secția de tratament COVID-19.
În secție au activat 2 medici, 12 asistente medicale și 10 infirmiere. Pe parcursul a 9 luni ale anului 2020, în secția COVID-19 au fost tratați 463 pacienți, dar din păcate au decedat 22 pacienți.
Consiliul raional Ocnița a contribuit la asigurarea instituției cu soluții dezinfectante, echipament medical și a procurat un ventilator pentru respirație dirijată a pacientului în sumă de 372 000 lei.
În perioada 01.03.2020 – 01.08.2020, în legătură cu pandemia COVID-19, ÎMSP „Spitalul Raional Ocnița” a primit ajutor umanitar în sumă de 738 432 lei, inclusiv pe tip de furnizori:

 • SANFARM -PRIM SA – în sumă de 424 903 lei;
 • Consiliul raional Ocnița – 162 023 lei;
 • Spitalul Clinic Municipal pentru copii – 69 940 lei;
 • Institutul de Medicină Urgentă, sectorul Buiucani – 8 642 lei;
 • Institutul Mamei și Copilului, sectorul Botanica – 66 521 lei;
 • AO Tinerețe Floare, sat. Floreni, r-nul Anenii Noi – 6 403 lei;
  Conform Actului de Donație din 04.06.2020 ÎMSP „Spitalul Raional Ocnița” a primit, cu titlul gratuit de la Misiunea Irlandei de Nord în Moldova, utilaj medical după cum urmează:
n/oDenumirea utilajului medicalUnități
1.Aparat  pentru Dializă3
2.Aparat USG1
3.Aparat Drager (ventilator)1
4.Pat funcțional2
5.Fotoliu pentru invalizi electric3

 • IMPS SR Ocnița se confruntă cu un șir de probleme, care urmează a fi soluționate:
  • Lipsa cadrelor medicale cu studii superioare și medii de specialitate;
  • În contextual pandemiei a devenit stringentă necesitatea unei stații de oxigen;
  • Urmează a fi pus în funcțiune ascensorul în blocul B (secția COVID-19) pentru transferul bolnavilor de la un etaj la altul;
  • Pentru majorarea numărului de paturi COVID, necesită reparație etajul 4 al blocului B;
  Reieșind din specificul anului 2020, când situația epidemiologică cu infecția COVID-19 a afectat dezvoltarea social-economică a țării, în raionul Ocnița prin Deciziile Consiliului raional au fost alocate mijloace financiare în sumă de 797,5 mii lei pentru procurarea echipamentului de protecție și a substanțelor dezinfectante pentru combaterea răspândirii infecției COVID-19.

Mijloacele financiare au fost distribuite instituțiilor finanțate de la bugetul raional și anume:
• Aparatul președintelui raionului – 283,1 mii lei;
• Învățământul primar – 6,8 mii lei;
• Învățământul gimnazial – 295,6 mii lei;
• Învățământul liceal 212,0 mii lei;
În perioada 01.03.2020 – 31.12.2020, în legătură cu pandemia COVID-19, instituțiile finanțate de la bugetul raional Ocnița au procurat echipamente de protecție și substanțe dezinfectante în sumă de 1 256,3 mii lei inclusiv:
• produse chimice – 916,0 mii lei;
• echipamente de prevenire a răspândirii virusului COVID-19 -340,3 mii lei.
Stimați ocnițeni!
În anul 2020, în contextul dificil pandemic, preocuparea constantă a executivului raional Ocnița a fost acomodarea la cadrul de aplicare a restricțiilor impuse de starea de urgență, protejarea și susținerea populației, consolidarea sistemului sanitar raional și asigurarea activităților economice.


Intervențiile Consiliului raional în toate domeniile și restricțiile au fost impuse gradual, reieșind din numărul de îmbolnăviri și evoluția pandemiei. Pe de o parte, au fost impuse restricții (suspendarea activității școlare, limitarea deplasărilor, izolare/carantină, restricții în desfășurarea evenimentelor culturale, religioase, sportive, de divertisment etc. din raionul Ocnița), iar pe de altă parte au fost adoptate măsuri de asigurare a continuității prestării serviciilor de bază și de protecție a categoriilor de populație afectate.
Astfel, activitățile realizate de subdiviziunile Consiliului raional s-au desfășurat conform priorităților și în corelare cu acțiuni prompte de diminuare a pandemiei și a consecințelor acesteia.
Stimați consilieri! Cred că, cel mai important în prezent e să diminuam efectele pandemiei, astfel ca să putem trece la un regim de activitate normal. Avem foarte multe activităţi planificate – de la cele de ordin cultural până la cele de ordin economic, investiţii în infrastructură, etc..
Dacă presiunea exercitată de pandemie va scădea, anul 2021 va aduce raionului Ocnița accente mai pronunțate de dezvoltare socio-economică.
O prioritate rămâne construcția drumurilor locale, dezvoltarea infrastructurii și crearea condițiilor mai bune în educație; identificarea potențialilor investitori pentru a atrage investiții în raion etc.
Întotdeauna este bine să planificăm, dar mai este necesar ca planurile noastre să coincidă cu posibilităţile reale. Avem multe obiective și vom depune toate eforturile pentru realizarea lor.

PUBLICITATE