Consiliul raional Florești anunță concurs pentru mai multe funcții

0
44

Concurs la funcția publică vacantă de Specialist Superior, Secția „Elaborarea și administrarea bugetului” din cadrul Direcției Finanțe

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Elaborarea şi administrarea bugetului”.

Scopul general al funcţiei:

Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

Sarcina de bază:

 • Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului.
 • Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi contingente ale instituţiilor bugetare.
 • Primeşte şi analizează dări de seamă despre executarea bugetului şi întocmeşte nota raport.
 • Asigură controlul devizelor de cheltuieli reţelei statelor şi contingentelor şi calculării salariului angajaţilor.
 • Efectuează modificări în planurile de finanţare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani.

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.

 Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2008.
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului, componente  ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor ;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216  din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind  evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 02 ianuarie 2020,  la adresa:  sediul Consiliul raional  Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Irina Beloborodova, tel:(0250) 2-19-20, E-mail: finante_floresti@yahoo.com .

 

Concurs la funcția publică vacantă de Specialist în Serviciul Arhivă al Aparatului Președintelui raionului

 

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Serviciul Arhivă al Aparatului Preşedintelui raionului.

Scopul general al funcției: 
Contribuirea la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea procedurilor moderne și asigurarea păstrării, evidenței și valorificării documentelor fondului arhivistic al raionului.

Sarcinile de bază: 
1. Asigurarea integrității fizice a documentelor aflate la păstrare;

 1. Asigurarea evidenței dosarelor nenumerotate, modificarea inventarelor fondurilor;
 2. Asigurarea și perfecționarea inventarelor, repartizării documentelor pe rafturi în procesul preluării din instituții;
 3. Verificarea existentului și stării fizice a documentelor aflate la păstrarea de stat;
 4. Asigurarea drepturilor legitime ale cetățenilor privind utilizarea informației conținute în documentele de arhivă și accesul liber la informație.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă, în orice domeniu;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Cunoașterea legislației în domeniu;
 2. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 3. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 4. Abilități  de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 5. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății (incompatibilitate cu boli de piele și astm bronhic);
 • Cazier de integritate și cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
  2. Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
  6. Lege nr. 880 din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;
  7. Hotărîre de Guvern nr. 352 din 27.05.1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat;
  8. Hotărîre de Guvern nr. 143 din 27.02.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2019 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-23-84, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru.

 

Concurs la funcția publică temporar vacantă de Specialist Superior în Serviciul Administrație Publică al Aparatului Președintelui raionului

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în Serviciul Administraţie Publică al Aparatului Preşedintelui raionului.

Scopul general al funcției: 
Formarea și menținerea relațiilor adecvate de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi.

Sarcinile de bază: 
1. Contribuirea și conlucrarea cu direcțiile, secțiile Consiliului raional și organele administrației publice locale de nivelul întîi, alte organizații, întreprinderi, instituții amplasate în teritoriul raionului;

 1. Coordonarea executării de către consiliile locale de nivelul întîi a actelor normative, emise de organele centrale, Consiliul raional;
 2. Monitorizarea și practicarea la pregătirea seminarelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competență a organelor administrației publice locale. Întocmirea programelor de organizare și desfășurare a întrunirilor;
 3. Asigurarea evidenței deciziilor adoptate de Consiliul raional, efectuarea controalelor ale executărilor și întocmirea notei informative în urma controalelor efectuate;
 4. Întocmirea planurilor trimestriale și lunare de acțiuni ale subdiviziunilor Consiliului raional și președintelui raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în drept sau administrație publică;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 6 luni în domeniu;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 5. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 6. Abilități  aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 7. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier de integritate și cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
  2. Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
  6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
  7. Lege nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
  8. Lege nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2019 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-23-84, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru

 

Concurs la funcția publică vacantă de Specialist Superior, Secția „Contabilitate Bugetară” din cadrul Direcției Finanțe

 

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Contabilitatea bugetară”.

      Scopul general al funcţiei:

 • Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială.
 • Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului.
 • Execută controale tematice privind respectarea modului de evidenţă contabilă în primării şi instituţii publice finanţate din bugetul raional.
 • Acordă consultaţii metodologice privind  evidenţa contabilă în instituţiile bugetare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani.

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.

        Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2008.
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului, componente  ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor ;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216  din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind  evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.

       Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 28 decembrie 2019,  la adresa:  sediul Consiliul raional  Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

 Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Irina Beloborodova, tel:(0250) 2-19-20, E-mail: finante_floresti@yahoo.com .

Concurs la funcția publică temporar vacantă de Specialist Principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Președintelui raionului

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Preşedintelui raionului.

Scopul general al funcției: 
Contribuie la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru cu personalul pentru crearea unui corp de funcționari publici profesioniști.

Sarcinile de bază: 
– planifică, efectuează și monitorizează procedurile de personal
– participă la implementarea procedurilor de evaluare a funcționarilor publici
– acordă asistență informațională și metodică în domeniul personalului din serviciul public, evaluarea performanțelor profesionale
– participă la elaborarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din aparatul președintelui
– analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în drept (resurse umane) sau administrație publică;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 1 an în domeniu;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 5. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 6. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 7. Abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 8. Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier de integritate și cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
  2. Lege nr. 158 din 04.07.20108 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
  6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
  7. Lege nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  8. Lege nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;;
  9. Lege nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2019 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs).

Telefon de contact: 0250 2-23-84,067214780. E-mail: cevagai@mail.ru

 

 

 

 

 

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.