Alături de cei care au nevoie de sprijin și afecțiune

0
273

Serviciului protecția familiei și copilului aflat în dificultate

În scopul implementării politicilor sociale în domeniul asistenței sociale Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca are menirea de a asigura protecție socială persoanelor, familiilor, copiilor, tinerilor în dificultate, de a consolida capacităţile profesionale ale colaboratorilor, de a dezvolta și promova serviciile și prestațiile sociale racordate la necesitățile persoanelor/copiilor, de a stabili mecanisme de colaborare instituționale și interinstituționale în scopul prevenirii excluziunii sociale a diverselor categorii de beneficiari.
Serviciul protecția familiei și copilului aflat în dificultate promovează şi asigură respectarea drepturilor copilului, ocrotirea copilului şi a familiei prin acordarea serviciilor sociale de calitate, acţiunilor de prevenire a situațiilor de risc, intervenţie în caz de necesitate şi aprobarea măsurilor de protecţie.
Activitatea Serviciului PFCD este asigurată de mai multe servicii:
– serviciul adopția, tutela și curatelă;
– serviciul de Asistență Parentală Profesionistă;
– serviciul Casa Copii Tip Familie;
– serviciul psihologic;
– serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii.
Serviciul adopție, tutelă și curatelă oferă o formă specială de protecție, aplicată în interesul superior al copilului orfani și rămași temporar fără ocrotirea părintească.
Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă și Serviciul Casa Copii Tip Familie sunt servicii sociale specializate care oferă copilului, care este separat sau separat temporar de familia sa naturală, îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist sau părintelui educator. În prezent în raionul Soroca activează o Casă de copii tip familie cu 5 copii în plasament și 19 familii de Asistenți Parentali Profesioniști cu 31 copii în plasament.
Serviciul psihologic este relativ nou în cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei, fiind întemeiat în luna septembrie 2017. Grație activității psihologului este realizată consilierea psihologică a copiilor plasați în serviciile adopție, tutelă/curatelă, APP și CCTF, îngrijitorilor copiilor, pregătirea persoanelor care au decis să ia în familia lor un copil.
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii are scopul de a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii, îngrijirii şi educaţiei copilului în mediul familial, de a diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie. Obiectivele Serviciului sunt orientate spre asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia.
Serviciul a fost creat în anul 2007, în baza Acordului încheiat între AO Every Child și Consiliul Raional Soroca. Pe parcursul anilor Regulamentul de funcționare al Serviciului a suportat mai multe modificări, iar prin Dispoziția CR Soroca nr. 26/03 din 27.09.2018, a fost aprobat în redacție nouă Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, conform cărui este oferit acest serviciu în prezent.
Serviciul este prestat în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.
Beneficiari ai sprijinului familial primar sunt toate familiile cu copii din comunitate care au nevoie de suport. Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe, care pot include activități de informare și sensibilizare, școala părinților, grupuri de suport pentru părinți și pentru copii, activități comunitare cu copiii pentru susținerea dezvoltării emoționale, sociale și incluziunii sociale a acestora.
Beneficiari ai sprijinului familial secundar sunt copiii în situație de risc și familiile cu copii defavorizate/familii socialmente vulnerabile. Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activități, precum și acordarea ajutorului bănesc în cazul când intervenția anterioară nu a diminuat problema familiei. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în considerație necesitățile familiei pentru crearea unui mediu sigur pentru copil, măsura de risc în care se află copilul, numărul de copii din familie.
În perioada anilor 2007 – 2017 ajutorul bănesc a fost acordat familiilor din bugetul Consiliului Raional Soroca și AO Every Child, care în anul 2014 și-a schimbat denumirea în OO Parteneriate pentru fiecare copil. În anul 2018 finanțarea a fost oferită beneficiarilor din sursele raionale și bugetul de stat, iar în anul 2019 s-a trecut doar la finanțarea de stat.
Pe parcursul anului 2019 în vizorul Serviciului de sprijin social primar s-au aflat 1163 copii din 751 familii, din ei au beneficiat de ajutor bănesc 261 copii din 132 familii în baza dosarelor perfectate de asistenții sociali comunitari și echipelor multidisciplinare din primării, examinate în cadrul ședințelor Comisiei Raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și acceptate prin Ordinul șefului DAS PF.
Zoia Ciumac, șefa Serviciului protecția familiei și copilului aflat în dificultate

Secția Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități

„Asistenţa şi protecţia socială a persoanelor în etate și cu dizabilități” – acesta este sloganul secției Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități. În prezent protecţia socială a persoanelor în etate și cu dizabilităţi este realizată prin activitatea serviciilor din cadrul secției:
• Serviciul social „Asistență Personală”;
• Serviciul social Îngrijire socială la domiciliu;
• Serviciul protetico-ortopedic;
• Serviciul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare;
• Serviciul social de suport monetar.
Serviciul social „Asistență Personală” are ca scop oferirea asistenţei şi îngrijirii copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în comunitate. Pornind de la specificul Serviciului şi din faptul că sunt admise în primul rând persoanele a căror stare de sănătate este mai gravă, progresele înregistrate de beneficiari sunt modeste. Cu toate acestea, 100% din ei, care au capacitatea de a-și exprima voința, recunosc că s-a îmbunătățit calitatea vieții în rezultatul muncii prestate de către asistenții personali. Gradul de satisfacție a beneficiarilor în legătură cu serviciile acordate de către asistenții personali este înalt.
Serviciul de Îngrijire socială la domiciliu a persoanelor singuratice are ca scop prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor. Serviciul dispune de o structură de personal în concordanţă cu scopul şi obiectivele sale. Beneficiari primesc următoarele servicii: plata din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale; însoțire la medic; îngrijirea locuinţei; realizarea igienei personale; predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălătorie, curăţătorie chimică, reparaţie; îngrijirea gospodăriei; livrarea prânzurilor gratuite de la Cantina socială, inclusiv: persoane solitare de la cantinele sociale din orașul Soroca, din Centrul multifuncțional din Rublenița și din Centrul din s. Cosăuți; procurarea produselor alimentare, susținere în utilizarea mijloacelor financiare acordate în cadrul serviciului social suport monetar.
În scopul susţinerii persoanelor cu deficienţe locomotorii în cadrul serviciului protetico-ortopedic se oferă fotolii rulante, încălţăminte ortopedică , încălţăminte specială, proteze de picior, proteze de mână, corsete, bandaje.
Serviciul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități distribuie bilete de reabilitare în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odessa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, aflate în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate reprezintă un serviciu social specializat, instituit prin Decizia Consiliului raional Soroca nr.26/01 din 27.09.2018. Serviciul are drept scop susţinerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea, diminuarea şi depăşirea situaţiilor de dificultate, precum şi pentru prevenirea excluziunii sociale şi instituţionalizării acestora în baza necesităţilor identificate. Beneficiari ai serviciului sunt familiile/persoanele defavorizate, confirmate în baza rezultatelor evaluării necesităţilor , cetăţeni ai Republicii Moldova şi străinii specificaţi în art. 2 alin (1) din Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliaţi pe teritoriul acesteia.
Marcela Soficiuc, șefa Secției Protecția persoanelor în etate și cu dizabilități

Serviciul asistență socială comunitară

Serviciul asistență socială comunitară reprezintă nucleul asistenței sociale, instituit la nivel de comunitate(oraș,sat) , care oferă suport în soluționarea situațiilor de dificultate pentru problemele de ordin social.
Serviciul asistență socială comunitară are drept scop facilitarea accesului la sistemul de asistență socială persoanelor aflate în dificultate și sporirea nivelului de includere a diverselor categorii de beneficiari în serviciile sociale la nivel local.
Prestarea Serviciului se realizează prin intermediul celor 40 de asistenți sociali comunitari prezenți în fiecare localitate și a managerului de serviciu care este responsabil de organizarea activității zilnice a acestora.
Angajații Serviciului sunt implicați în diverse activități care vin să susțină categoriile de persoane în dificultate și anume: evaluează la domiciliu situația copiilor ai căror unicul sau ambii părinți sunt plecați peste hotare, participă la reintegrarea copiilor din diverse Centre sau din familii de asistenți parentali profesioniști, perfectează acte pentru stabilirea ajutoarelor sociale/ ajutorului pentru perioada rece a anului, compensației pentru călătoriile în transport a persoanelor cu disabilități, perfectează dosarele beneficiarilor Serviciului Social de Sprijin pentru familiile cu copii și Serviciului Social de Suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate etc.
În vederea dezvoltării și consolidării competențelor profesionale ale asistenților sociali comunitari și funcționarea eficientă a sistemului integrat de prestații și servicii sociale, un rol important îi revine Mecanismului de supervizare profesională în asistenţa socială comunitară care este realizat de șefa serviciului și 4 asistenți sociali supervizori.
În activitatea zilnică asistenții sociali comunitari colaborează cu lucrătorii sociali, reprezentanții primăriei și alți actori importanți din comunitate, reușind să obțină schimbarea la nivelul grupului cel reprezintă.
Menționăm că asistenții sociali participă la diverse activități socio-culturale organizate de APL, DASPF, ONG-uri implicându-se activ la desfășurarea măsurilor pentru promovarea imaginii pozitive ale comunității.
Apreciem contribuția fiecărui asistent social comunitar la sporirea calității vieții familiilor și reducerea inegalității sociale și exprimăm profundă recunoștință pentru perseverența, responsabilitatea și receptivitatea manifestată zi de zi față de cetățenii care au nevoie de grijă și atenție deosebită.
Adriana Gherghelijiu,
șefa Serviciului Asistență Socială Comunitară

Începutul toamnei este marcat întotdeauna de frumoase sărbători. Una dintre ele este sărbătoarea noastră – Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale. Este ziua când mai cu deosebire ne oprim gândul și privirea asupra celor care sunt mereu alături de oameni, alături de cei care au nevoie de sprijin și afecțiune.
Aproape invizibili, datorită modestiei și bunului simț, sunteți, de fapt, mereu prezenți prin grija și compasiunea pentru oameni, prin dăruirea și toleranța de care dați dovadă, prin stăpânirea de sine și înțelegerea pe care le demonstrați în gestionarea situațiilor dificile.
Dragi colegi, Vă doresc multă sănătate, putere, curaj și răbdare, prosperitate familiilor Dumneavoastră, fie ca bunul Dumnezeu să Vă întoarcă înmiit binele și iubirea împărțite cu prisosință!
Cu respect, Svetlana Păunescu,
șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.