Inspectoratul de Poliție Drochia – La datorie

0
2231

Pe data de 18 decembrie este sărbătoarea profesională –ZIUA POLIŢIEI REPUBLICII MOLDOVA.

În aceste zile de decembrie Poliţia împlineşte 31 ani. În legătură cu aceasta revenim încă o dată cu gîndul la izvoarele statalităţii Republicii Moldova, la situaţia care a determinat instituirea Poliţieie, constatînd, că în zilele de grea cumpănă, poliţia şi-a făcut cu cinste datoria; şi-a cucerit încrederea şi respectul binemeritat al cetăţenilor. Oricît le-ar fi fost de greu, poliţiştii găseau în sine putere pentru a garanta liniştea şi securitatea publică.

Se cuvine să amintim, în acest moment aniversar, ca conflictul armat din Transnistria a marcat primul mare botez de foc al poliţiei naţionale, în urma căruia poliţiştii s-au acoperit de glorie. Este o datorie de onoare să evocăm astăzi eroismul de care au dat dovadă şi să ne închinăm în faţa participanţilor la acest conflict armat, care sunt o mărturie vie pentru noua generaţie a spiritului de sacrificiu şi îndemn în activitatea de angajat al poliţiei.

Exemple de slujire neprecuperită au devenit pentru noi angajații inspectoratului de poliţie a r-nului Drochia , colegii căzuţi la datorie : Vladimir Boiarniţchii, Vasile Gangal, Boris Coşciuc – îi vom purta veşnic în inimile noastre.

Zi de zi efectivul inspectoratul de poliţie a manifestat dăruire de sine, devotament şi bărbăţie, întreprizînd un şir de acţiuni organizatorice şi practice, orientate spre ameliorarea situaţiei infracţionale, asigurarea şi ocrotirea drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor. Conform statelor de organizare la deservirea raionului activează 134 angajaţi ai poliţie. Astăzi, apreciind eforturile şi rezultele de pînă acum ale poliţiştilor am încredere că şi în continuare poliţia îşi va face datoria pînă la capăt, reuşind să ţină piept infracţionalităţii, va contribiu prin toate mijloacele legale, la crearea unui adevărat stat de drept. De Ziua Poliţiei Republicii Moldova aduc cuvinte de adîncă recunoştinţă şi angajaților afacerilor interne în rezervă. Astfel, cu aportul veteranilor şi a efectivului în incinta Inspectoratului se află muzeul IP Drochia, menit la elucidarea căii parcurse de către secţia de miliţie, comisariat şi la moment inspectorat în asigurarea securităţii publice.

Cu ocazia aniversării a XXXI-a de la formarea Poliţiei Republicii Moldova , din numele Secţiei Resurse Umane, adresez tuturor acelora care au activat şi activează în prezent în poliție sincere felicitări şi mulţumiri pentru activitatea desfăşurată, pentru responsabilitatea şi maturitatea cu care au reuşit în toate timpurile să-şi facă datoria, aşa cum le-a cerut-o jurămîntul şi onoarea de angajaţi ai forţelor de ordine.

Șeful Secției resurse umane al IP Drochia

comisar, Svetlana GÎSCĂ

La straja asigurării şi menţinerii ordinii publice

       Consemnarea sărbătorii Zilei Poliției Naționale are o conotaţie deosebită pentru societatea noastră. Este Ziua profesională a acelor forțe de ordine, fără de care nu există nici un stat. Astăzi la 18 decembrie, îi omagiem pe cei, ce se află întotdeauna la datorie, în continuă alertă,  cei de care depinde liniștea și ordinea în țară.

       În scopul realizării obiectivelor  trasate de conducerea Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratul de poliție Drochia, mereu a făcut față cerințelor impuse, în scopul protejării populaţiei de elementele criminale, apărării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, prevenirii şi combaterii criminalităţii, asigurării şi menţinerii ordinii publice.

       Secția de cordonare operațională are rolul său  în organizarea și dirijarea acțiunilor nominalizate mai sus, este unitatea de coordonare a Inspectoratului de poliție Drochia și are misiunea în menținerea capacității de răspuns la riscurile aferente securității publice, reacționare la situații de urgență, specifice sau excepționale și asigurarea calității fluxului informațional dedicat activității operaționale a subdiviziunii polițienești, prin realizarea activităților de control și direcționare a resurselor disponibile pentru realizarea atribuțiilor de menţinere și asigurare a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. Acest serviciu are ca scop dirijarea cât mai rapidă cu alte servicii ale Inspectoratului de poliție Drochia, întru  soluționărea  problemelor apărute în societate cu stabilirea cauzelor și condițiilor ce au adus la survenirea acestora.

     Cu acest prilej de Aniversare a 31 ani de la formarea Poliției Naționale, le aduc sincere mulțumiri și recunoștință pentru munca pe care o desfășoară în beneficiul liniștii cetățenilor, pentru devotamentul de care dau dovadă, pentru responsabilitatea cu care își tratează meseria lor.  Îmi exprim toată stima și respectul față de angajații cu statut special al Secției Coordonare Operațională a Inspectoratului de poliție Drochia care, prin competența, devotamentul și patriotismul lor, asigură liniștea și securitatea tuturor cetățenilor țării.

    Și cu ocazia acestei frumoase sărbători, să urez colegilor şi veteranilor a SCO a IP Drochia, precum și familiilor lor, multă sănătate, fericire şi împliniri personale şi profesionale. Să le doresc să obţină şi în viitor succese deosebite în importanta activitate pe care o desfăşoarără. Să aibă parte de multă putere de muncă, pentru a răspunde cu promptitudine şi maximă eficienţă în orice situaţii. La Mulți Ani!

Cercetare calitativă şi operativă

Secția urmărire penală se prezintă ca o subdiviziune uni­că, responsabilă de organizarea şi suportul procesual al activităţii de urmărire penală a tuturor organelor de urmărire penală create în cadrul Inspectoratului de Poliţiei. Obiecti­vele principale ale secţiei de urmă­rire penală sunt cercetarea calitati­vă, operativă şi sub toate aspectele a infracţiunilor, tragerea la răspun­dere penală a persoanelor vinovate, constatarea şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor ce contribuie la comiterea infracţiunilor, asigurarea la maximum a reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune. Pe parcursul a 11 luni a anului 2021, în gestiunea ofiţerilor de urmări­re penală ai Inspectoratului de Poliţie Drochia s-au aflat 719 cauze penale, care au fost finisate şi expediate procurorului cu diferite propuneri, o bună parte le revine ofiţerilor de urmărire penală ce au în activitate o practică bogată.

Cu prilejul aniversării a 31 ani de la formarea Poliţiei Naţionale, angajaţii din cadrul secţiei urmărire penală felicită toţi poliţiştii, dorindu-le sănătate, bunăstare, succese pe plan profesi­onal şi mulţi ani fericiţi alături de familiile lor.

Șef al SUP a IP Drochia,  comisar principal, ALIM ATAMAN

Secția Securitate Publică

Secţia securitate publică este o parte componentă a Inspectoratului de Poliție Drochia, care îşi desfăşoară atribuţiile de serviciu pe întreg teritoriul sectorului administrativ deservit, exercitînd funcţii de menţinere a ordinei și securității publice, prevenirea și combaterea criminalităţii, conlucrarea cu administraţiile publice locale şi societatea civilă.

Secția include în structura sa următoarele servicii: serviciul interacțiune comunitară care include serviciul prevenire și biroul siguranță copii, serviciul patrulare, serviciul supraveghere tehnică și accidente rutiere, serviciul supraveghere armament și activități licențiate și sectoarele de poliție, total 70 angajați.

Opinia publică despre activitatea poliţiei în serviciul comunităţii, formarea imaginii pozitive a poliţiei în faţa societăţii în cea mai mare parte depinde şi este formată de activitatea acestui serviciu. Anume ei sunt cei, care întreprind măsuri de prevenire primară, secundară și terțiară cu categoriile de persoane aflate în vizorul poliţiei, îndreptate spre prevenirea manifestărilor criminale pe teritoriul deservit, în special în relaţii familiale şi de vecinătate, combaterea criminalităţii de stradă, alcoolismului, narcomaniei, delicvenţei juvenile, şi altor fenomene sociale periculoase.

Pe parcursul anului curent atenţia primordială a acestui serviciu a fost axată la sporirea siguranței cetățeanului prin consolidarea parteneriatului cu autoritățile administrației publice centrale și locale, formațiunile obștești, ONG-uri și societatea civilă, totodată acordînd o atenție sporită la combaterea crimelor cu caracter grav în sfera relaţiilor familiale, soluţionarea declaraţiilor parvenite de la cetăţeni şi altor informaţii despre furturi, manifestări de huliganism etc.

Tocmai de aceea trebuie să dăm dovadă şi pe viitor de demnitate şi de voinţa pentru a realiza aceste ţeluri pentru care au luptat sacrificându-şi viaţa colegii şi fraţii noştri de arme, în confruntare cu lumea interlopă.

Șef al Secției securitate publică a IP Drochia

comisar principal

Igor DOBREANSCHI

Secția Investigații Infracțiuni

Secția Investigații Infracțiuni a IP Drochia este constituită din 2 servicii (Serviciul Poliției Criminale și Serviciul Analiză Crime) și 3 Birouri ( Biroul Crime Grave, Biroul Căutare și Biroul ,,C”). Efectivul Scriptic conform statelor de personal al Secției investigații infracțiuni a IP Drochia constituie – 17 angajati, efectiv real 13 ofițeri și subofițeri de investigații. În perioada anului 2021 activitatea serviciului a fost orientată la relevarea, investigarea și descoperirea infracțiunilor, urmărirea și tragerea la răspundere penală a infractorilor, organizarea, desfășurarea activităților speciale de investigații și curmarea criminalității organizate în teritoriul administrativ deservit. Urmare a măsurilor de investigații preconizate și realizate de către ofițerii de investigații al Secției investigații infracțiuni al IP Drochia în perioada de raport au contribuit la descoperirea și atragerea făptașilor nemijlociți la răspundere penală a acestora care au comis 3 crime excepțiuonal de grave, 8 infracțiuni deosebit de grave, 57 infracțiuni grave și peste 470 infracțiuni mai puțin grave și ușoare, au fost identificate și atrase la răspundere penală a peste 300 infractori care au comis diverse infracțiuni în teritoriul administrativ r-ul Drochia, din numărul total de infractori 11 pentru comiterea infracțiunilor excepțional și deosebit de grave, 45 pentru comiterea infracțiunilor grave și peste 240 infractori care au săvîrșit crime ce fac parte din categoria celor mai puțin grave și ușoare. tot în contextul dat sa reușit a stabili locul aflăriiși reținerea a peste 100 infractori penali aflați în căutare pentru comiterea diferitor infracțiuni.

Un alt compartiment nu mai puțin important în activitatea de rutină a secției investigații infracțiuni este prevenirea și descoperirea cazurilor de cultivare, păstrare, prepararea, transportarea, întrebuințarea sau punerea în circulație a substanțelor narcotice. Într-u combaterea fenomenului dat , ofițerii de investigații a Secții investigații infracțiuni al IP Drochia au inițiat multiple măsuri speciale de investigații în urma cărora au fost depistate substanțe narcotice/psihotrope, iar în privința făptașilor au fost înregistrate 28 materiale, unde în procesul acestora s-a reușit a ridica și scoate din circulație: Marijuana – 13,264 gr., Plante de cînepă – 3305, Plante de mac – 3133, Rașină de canabis – 0,215 gr. și PVP ,,Соль”– 0,03 gr.

Cu toate că toate activitățile Secției sînt petrecute prin prisma Legii privind activitatea specială de investigații, de cele mai multe ori efectele/rezultatele scontate sînt reale și apreciate la justa valoare de societatea civilă (cetățenii), prin ridicarea nivelului de încredere în capacitatea de intervenție a poliției și sporirea nivelului de siguranță (securitate).

Șef adjunct,

 șef interimar al serviciului poliției criminale al secției investigații infracțiuni

comisar Dumitru Dioneac


PUBLICITATE