Concurs pentru funcția de director a grădiniței din Pivniceni

0
85

        Primăria s.Pivniceni r-ul Dondușeni_anunţă concurs repetat  pentru ocuparea funcţiei de director a instituţiei de învăţămînt preşcolar – grădiniţa ”MIORIȚA”

      La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt preşcolar poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare, (în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate pedagogice (colegiu));
 •  are o vechime  în activitatea didactică de cel puțin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani;
 •  cunoaşte limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 •  nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

     Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt preşcolar depun personal sau prin reprezentant (la primăria s._Pivniceni), prin poștă sau e-mail, în termen de 14  zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1.  cererea de participare la concurs
 2. copia actului de identitate
 3. copia/copiile actului/actelor de studii /autentificate/
 4. copia carnetului de muncă /autentificat/
 5. curriculum vitae
 6. certificatul medical din care rezultă că sînt apt medical
 7. cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere
 8. angajamentul de prezentare a planului de dezvoltare a instituției în viitoarea funcţie, pentru 5 ani, la data desfăşurării interviului
 9.  altele.

     Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 
    

Actele vor fi depuse la Primăria s.Pivniceni r-ul Dondușeni, pînă la 28 august 2021   

   Telefon de contact: 0251-92-103  e-mail:primaria.pivniceni@mail.ru

PUBLICITATE