Concurs pentru ocuparea funcției de director la grădinița din Arionești

0
40

Primăria s. Arionești, r- Dondușeni anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției de
director la Grădinița de copii „Prichindel” din s.Arionești.

Persoanele interesate umează să
depună dosarul de concurs la sediul Primăriei Arionești, care va conține următoarele acte
1) cererea de participare la concurs
2) copia actului de identitate:
3) copia, copiile actului/actelor de studii
4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului
5)Curriculum vitae:
6) Certificatul medical care atestă că persoana este aptă din punct de
vedere medical, fizic, eliberat de medicul de familie şi neuropsihie eliberat
de medicul psihiatru și medicul narcolog, pentru exercitarea funcției:
7) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.
8) proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.
Condiții de participare la concurs:
1) deține cetățenia Republici Moldova:
2) studii superioare universitare:
3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani
4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani
5) cunoaşte limba română
6) este aptă din punct de vedere medical (fizic  și neuropsihic) pentru exercitarea funcției:
7) nu are antecedente penale:
8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1). lit1,  m), n) din Codul muncii.


Termenul limită de depunere a actelor data de 16 agust 2021.

Informații suplimentare la numărul de telefon 025146238. primariaarionesti@mail.ru

PUBLICITATE