RAPORT privind activitatea desfășurată de subdiviziunile Consiliului raional Florești în anul 2020

0
264

Pe parcursul anului 2020, Aparatul Preşedintelui raionului, direcţiile, secţiile şi serviciile Consiliului raional şi-au organizat şi desfăşurat activitatea lor în conformitate cu Constituţia, actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, programele perspective de lucru.

Subdiviziunile Consiliului raional, în conlucrare cu autorităţile publice de nivelul unu, agenţii economici şi-au axat acţiunile la realizarea indicilor preconizaţi în Programul de dezvoltare economică şi socială a raionului pentru anii 2017-2020, implementarea programelor naţionale şi raionale, scopul cărora este de a asigura o creştere economică stabilă şi un nivel decent de trai al cetăţenilor.

În perioada de referinţă, au fost convocate şi s-au desfăşurat 6 şedinţe ale Consiliului raional.

În cadrul şedinţelor desfăşurate, Consiliul  a examinat şi a aprobat 130 de decizii ce ţin de competenţele sale stabilite de Legea privind administraţia publică locală şi domeniile proprii de activitate stabilite de Legea privind descentralizarea administrativă, inclusiv: 18 ce ţin de dezvoltarea social-economică a raionului şi activitatea financiar-bugetară; 21 ce ţin de gestionarea patrimoniului public al raionului; 11 ce ţin de  problemele învăţămîntului, culturii, tineretului şi sportului; 21 privind ocrotirea sănătăţii şi sănătatea publică, 18 privind situaţia în complexul agroindustrial al raionului, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi utilizarea raţională a resurselor naturale; 7 privind protecţia socială a populaţiei şi ocuparea forţei de muncă; 31 de decizii de ordin organizatoric, aprobarea de regulamente, programe, constituirea unor comisii în diferite domenii de activitate, cadre. De asemenea, Consiliului au fost prezentate 14 informaţii despre mersul executării deciziilor adoptate anterior.

Majoritatea deciziilor adoptate se află la control din partea vicepreşedinţilor raionului, direcţiilor şi secţiilor Consiliului, s-au întreprins măsuri concrete pentru realizarea lor, fapt la care mă voi referi în continuare.

În anul 2020 de către preşedintele raionului au fost emise 343 dispoziţii de bază şi 414 dispoziţii referitor la cadre.

Nici una din dispoziţiile emise de Preşedintele raionului n-a fost notificată de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat.

Din cele 135 proiecte de decizii examinate de Consiliul 5 nu au acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi adoptate, 3 decizii au fost notificate de Oficiul Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat, (nr. 02/05 din 26.05.2020, nr. 03/16 şi 03/18 din 23.07.2020), altele 3 au fost anulate de Instanţa de Judecată Soroca (nr. nr. 02/07, 02/08 şi 02/13 din 26.05,2020). Hotărîrea judecătoriei asupra deciziei 02/13, ce ţine de aprobarea Statutului ÎM „Centrul Stomatologic Raional Floreşti” se mai află în proces de judecată.

Pe parcursul anului 2020 s-au desfăşurat circa 40 de seminare şi consfătuiri de lucru cu primarii oraşelor şi satelor (comunelor), funcţionarii publici din primării, conducătorii instituţiilor educative, cultură, sănătate, unităţile economice (majoritatea absolută online), în cadrul cărora au fost puse în discuţie ce ţin de atribuţiile autorităţilor publice locale, accentul fiind pus pe asigurarea bunei funcţionări a structurilor respective, deszvoltarea infrastructurii sociale, prestarea unor servicii publice de calitate populaţiei raionului, combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii publice, amenajarea localităţilor, pregătirea calitativă a instituţiilor publice pentru perioada rece a anului, folosirea raţională a mijloacelor bugetare şi altele. De asemenea au fost acordate ajutoare metodice şi practice cu ieşirea în teritoriu.

Săptămînal, la nivel de preşedinte al raionului, s-au desfăşurat şedinţe operative cu factorii de decizie ale subdiviziunilor Consiliului raional.

Întru atingerea scopurilor și indicatorilor, Direcția Economie şi Atragere a Investiţiilor în anul 2020 şi – a propus spre realizare următoarele obiective:

– Asigurarea promovării și stimulării activității investiționale la nivelul raionului prin formarea și realizarea politicii de susținere a dezvoltării regionale, cooperarea și dezvoltarea capacităților comunităților în atragerea investițiilor;

– Asigurareasoluționării problemelor din domeniul achizițiilor publice;

– Conlucrarea cu agenții economici, Ministerul Economiei și Infrastructurii în scopul susținerii   Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, dezvoltării social-economice a raionului;

– Ținerea evidenței patrimoniului public și monitorizarea activității de privatizare;

– Monitorizarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare social economică a raionului în scopul realizării obiectivelor trasate, respectarea planificării în timp și analiza performanțelor obținute;

– Coordonarea procesului de colaborare cu Agenția pentru Eficiență Energetică în vederea promovării și susținerea programelor de îmbunătățire a eficienței  energetice.

Un segment distins a activității Direcției Economie și Atragere a Investițiilor reprezintă activitatea investițională, unde rolul și importanța proiectelor investiționale este unul incontestabil.

Mobilizarea resurselor investiționale favorizează și anticipează atingerea obiectivelor de dezvoltare social – economică a raionului și contribuie la soluționarea problemelor sociale.

         Direcția Economie și Atragere a Investițiilor a depus eforturi pentru realizarea unuia din obiectivele principale ale Consiliului raional Florești, precum este atragerea finanțărilor nerambursabile de la donatori, finanțatori străini și finanțări locale. În acest context, direcţia este în căutare permanentă de programe de finanțare, apeluri active, concursuri în cadrul cărora se pot depune propuneri de proiecte.

Pe parcursul anului 2020 cu suportul Direcției au  fost coordonate și obținute surse de la următorii donatori:

 1. Pentru implementarea proiectelor de mediu, finanțate din Fondul Ecologic

     Național, în anul 2020 pentru raionul Florești au fost alocați  circa 5137323 lei și    anume:

 • Construcția sistemului de alimentare cu apă etapa II a com. Alexeevca – 842814  lei;
  • Construcția sistemului de alimentare cu apă etapa II a s. Ciripcău   3349409 lei;
  • Construcția rețelelor sătești de apeduct și canalizare etapa II în s. Rădulenii Vechi  – 945099 lei;
 • Fondul de Investiții Sociale din Moldova  pentru „Reparația grădiniței de copii din s.Tîrgul Vertiujeni” a alocat suma de 70 000 lei, (schimbarea ușilor 54 000 lei și amenajarea terenului de joacă 16 000 lei);

Pentru „Lucrări civile la grădinița de copii din s. Izvoare” a alocat suma de 150 000 lei.

     În domeniul achizițiilor publice, Direcția Economie și Atragere a Investițiilor a acordat ajutor metodologic autorităților contractante în scopul efectuării procedurilor de achiziții publice în conformitate cu actele legislative în domeniu.

     E de menționat că la data de 01.10.2018 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 169 din 26.07.2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Astfel, procedurile de achiziții publice sunt inițiate în conformitate cu prevederile Legii sus menționate cu utilizarea Sistemului Informațional Automatizat “Registru de stat al achizițiilor publice (MTender)”.

      Pe parcursul anului 2020 au fost coordonate următoarele  licitaţii petrecute de către Consiliul raional Floreşti:

–    Licitație publică pentru contractarea „Lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a  

     drumurilor publice  locale de interes raional pentru anul 2020”, valoarea achiziției            9 881 894 lei;

–    Licitație publică pentru contractarea „Lucrărilor de reparație capitală a drumului L 164 Ivanovca – Gura Căinarului – Putinești”, valoarea achiziției 8 016 163 lei.

Dezvoltarea sectorului  întreprinderilor mici şi mijlocii  (ÎMM) este  un factor  important   de creştere economică şi  reducere a sărăciei. 

În scopul susținerei directe și indirecte a întreprinderilor mici și mijlocii  pe parcursul anului  au fost intreprinse mai multe activități, inclusiv:  seminare  cu agenții economici și anume:

– 30 ianuarie 2020- ședința comună a Consiliului de Afaceri moldo-rus și a Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale cu genericul: „Dezvoltăm cooperarea în Rusia și Europa”. Evenimentul a fost organizat în cadrul programului de afaceri al Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova”;

– 10 martie 2020 – sesiune de informare privind oportunitățile învățămîntului dual pentru agenții economici cu tematica: „Promovare învățămîntului dual pentru o economie verde”, organizat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei;

– 23 noiembrie 2020-  Agenția Achiziții Publice a organizat seminar de instruire ONLINE pentru operatorii economici cu genericul „Participarea Operatorilor Economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”.                                                                                                                                                                         

În scopul promovării oportunităţilor de dezvoltare a afacerilor şi sporirea încrederii populaţiei în programele de suport în afaceri, finanţate din bugetul de stat tinerii antreprenori au fost informaţi despre programele de suport în afaceri, implementate de ODIMM:

–    cu privire la finanțările acordate de IFAD pentru tinerii antreprenori;

 • Programul de atragere a remitenţelor în economie (PARE 1+1);
 • Gestiunea eficientă a afacerii (GEA);
 • Fondul de garantare a creditelor (FGC);
 • Programul Pilot „Femei în afaceri”;

În domeniul privatizării spaţiului locativ, Direcţia Economie şi Atragere a Investiţiilor îşi desfăşoară activitatea şi coordonează procesul de privatizare a fondului de locuinţe,  în anul 2020 au fost recepţionate şi înregistrate 3  cereri privind privatizarea locuinţelor.  Au fost organizate 2 şedinţe ale comisiei pentru privatizarea fondului locativ la care au fost examinate şi adoptate decizii pentru 3 cereri.

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru perioada 2017- 2020 a  reprezentat  principalul document de planificare strategică pe termen mediu în ceea ce ţine de asigurarea dezvoltării coerente şi durabile a raionului.

Grupul de lucru a implementării strategiei   a  asigurat monitorizarea  şi evaluarea mersului realizării Strategiei, întrunindu-se în 3 şedinţe. Scopul acestui proces a fost planificarea activităţilor, stabilirea indicatorilor de performanţă, evaluarea atingerii obiectivelor în timp util în bugetul alocat şi constatarea durabilităţii proiectelor implementate.

            Pe parcursul anului 2020 specialiștii Direcției au elaborat 6 proiecte de decizii care au fost prezentate la ședințele Consiliului raional.

Pentru anul 2021 activitatea Direcției Economie și Atragere a Investițiilor va fi axată spre îndeplinirea următoarelor obiective:

– Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare social – economică a raionului;

– Monitorizarea şi evaluarea proiectelor investiţionale la toate etapele de implementare;

– Coordonarea procesului de colaborare cu Agenția pentru Eficiență Energetică în vederea promovării și susținerea programelor de îmbunătățire a eficienței energetice;

– Coordonarea procesului de achiziții publice pentru necesitatea Consiliului raional Florești și procesul de privatizare a spațiului locativ;

– Asigurarea procesului de conlucrare a Consiliului raional cu agenții economici din raion.

Întru atingerea scopurilor și indicatorilor de performanță, în anul 2020 Direcția Agricultură și Alimentație  și-a propus spre reașizare următoarele obiective:

 • Promovarea politicilor agrare în teritoriul raionului;
 • Asigurarea unei conlucrări eficiente a producătorilor agricoli cu savanții în științe agricole, funciare dun Republică în vederea optimizării asolamentelor de producție agricolă, respectării rotației culturilor agricole în asolament, utilizarea tehnologiilor noi – conservative în procesul de creștere a culturilor agricole;
 • Monitorizarea utilizării eficiente a terenurilor agricole (terenuri arabile, terenuri plantații multianuale, terenuri arendate, terenuri aferente);
 • Asistența informațională, metodologică, producătorilor agricoli în procesele tehnologice. Monitorizări, analize a calamitățlor naturale neprevăzute în proces tehnologic;
 • Promovarea în teritoriul raionului a politicilor agrare de investire, subvenționare a sectorului agricol (vegetal, animal).

Mobilizarea resurselor funciare, investițiile financiare din sectorul agricol din raion, accesarea resurselor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, (la diferite măsuri de subvenționare) au permis atingerea nivelului de producție agricolă.  

Volumul  global al producției agricole în toate  categoriile de gospodării  în prețuri comparabile în anul  de referință (2020)  a consituit 192 452 mii lei, inclusiv;

 • producție vegetală  – 122 086 mii lei
 • producție animalieră        –   70 365 mii lei.

Specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație în conlucrare cu specialiștii din gospodăriile agricole au depus în anul de referință  către Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură dosare de solicitare a subvențiilor potrivit măsurilor de sprijin în valoare de 31 542,6 mii lei.

Este de menționat, că anul 2020, ca an agricol a fost dur cu producătorii agricoli. Seceta excesivă, ploi abundente, grindină, sînt calamitățile naturale, care la diferite etape de dezvoltare a culturilor agricole a fost accentuate la  maxim.

Specialiștii  Direcției Agricultură și Alimentație au făcut față provocătilor, ca rezultat au fost inspectate 27810 ha pentru determinarea gradului de afectare a culturilor agricole ca urmare a secetei severe, întocmind 603 acte (107 acte la culturile din I grupă, 496 acte la culturile din grupa a II).

Ca urmare la munca depusă de  specialiștii din Direcție, producătorii agricoli din raion au beneficiat de suport financiar de la stat, pentru compensarea parțială a piederilor la culturile din I grupă, în mărime de 10 561 mii lei, la culturile din II grupă (porumb) – în mărime de 2 804 mii lei.

În anul agricol 2020 s-au obţinut:

 • Culturi cerealiere, total            – 19752 ha
 • Roada medie                    –  21,35 ch/ha
 • Producția globală                      – 42173,4 tone
 • Culturi cerealiere și leguminoase     – 32979 ha
 • Roada medie                             –  18,61 ch/ha
 • Recolta globală                                   – 61374,7 tone
 • Culturi tehnice                          – 17214 ha
 • Roada medie                    – 23,95 ch/ha
 • Producție globală                      – 41218,38 tone
 • Culturi legumicole                    – 127 ha
 • Roada medie                              – 87,48 ch/ha
 • Recolta globală                                   – 1111 tone
 • Cultiri multianuale(fructe)       – 1621 ha
 • Roada medie                    – 40,06 ch/ha
 • Producția globală                      – 6493 tone
 • Căpșun                                       – 65 ha
 • Roada medie                              – 155,69 ch/ha
 • Producție globală                                – 1012 tone
 • Culturi nucifere                         – 132 ha
 • Roada medie                    – 8,86 ch/ha
 • Producția globală                      – 117 tone.

În anul 2020, în sectorul zootehnic, cu suportul specialiștilor din Direcția Agricultură și Alimentație, s-a reușit de menținut un număr de animale în gospodăriile agricole, indiferent de forma de proprietate la nivel de:

 • Bovine total/sectorul asociat   –       4482/431 capete
 • Inclusiv vaci mulgătoare          –       3341/277 capete
 • Porcine total/sectorul asociat   – 22271/ 14615 capete
 • Ovine și caprine total               –            17306 capete
 • Păsări total/ sectorul asociat    – 223426/81947capete
 • Cabaline, total                           –              1125 capete
 • Familii de albini                        –              4825 capete.

Respectiv, s-a produs producție animalieră în anul de referință (2020):

 • carne total               – 4684,1 tone,
 • lapte, total               – 10069 tone,
 • miere de albini       – 49,40 tone,
 • pește               –   7,59 tone.

Specialiștii Direcției au contribuit la funcționarea în conformitate cu standardele zooveterinare în teritoriul raionului a:

 • 22 puncte pentru însămânțarea artificială a bovinelor;
 • 30 puncte de colectare a laptelui;
 •   5 abatoare certificate și înregistrate conform normelor sanitar-veterinare,
 •   6 Întreprinderi Individuale a medicilor veterinari de liberă practică.

         Pe parcursul anului 2020, specialiștii din Direcție au elaborat 6 proiecte de decizii și dispoziții , care au fost aprobate de Consiliul raional.

         Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru din cadrul Direcţiei a examinat litigii funciare în număr de 47, a actualizat și recepțonat  Fișele Cadastrale cu modificările respective a tuturor specialiștilor Reglementare Funciară din 40 de primării. S-a întocmit Cadastrul  Funciar al raionului pentru anul 2020 și prezentat Agenției Relații Funciare și Cadastru de pe lângă Guvernul republicii Moldova.

         Pe parcursul anului 2020, specialiștii Direcției Agricultură și Alimentație au lucrat și au elaborat Strategia de dezvoltare a sectorului agricol a raionului pentru anii 2021-2028, care urmează a fi prezentată Consiliului raional pentru aprobare.

În anul 2021 activitatea Direcției Agricultură și Alimentație va fi axată spre îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Atenție  sporită va fi acordată optimizării asolamentelor, reducerii terenurilor cultivate cu culturi tehnice, și în primul rând a suprafețelor cultivate cu floarea soarelui nu  mai  mult de  16000 ha;
 • Rămâne o prioritate lărgirea suprafețelor cultivate cu culturi  agricole de  toamnă pînă la 20700 ha,  mazăre până la 2000 ha, ierburilor multianuale până la 1000 ha, legume  până la 200 ha;
 • Atenție deosebită  va fi acordată cultivării culturilor agricole ecologice și de alternativă celor tradiționale,  consolidării  terenurilor  agricole,  organizării  lor  antierozională,  respectării  asolamentelor  conservative;
 • Vor fi căutate posibilități  de lărgire a suprafețelor irigate, continuarea renovării parcurilor de tractoare și mașini agricole;
 • Va continua promovarea înființării plantațiilor pomicole de tip superintensiv și intensiv, construirea  depozitelor frigorifice  pentru răcirea și păstrarea temporară a fructelor;
 • Încurajarea  producătorilor agricoli de la sate pentru utilizarea  surselor financiarte din fondul de subvenționare  a agriculturii;
 • Finalizarea  proiectului de îregistrare  și  evaluare  funciară  în  localitățile din  raion,  ratificat  prin Legea  240/2018;                 
 •   Digitalizarea  cadastrului  funciar;
 • Asigurarea  monitoringului  funciar  permanent  prin  acumulare  de  informații  despre  starea  fondului  funciar.    

În anul 2020 Direcția Finanțe a avut sarcina de a  realiza 5 obiective principale:

 • Management financiar eficient pentru anul 2020;
 • Rapoarte privind executarea bugetului;
 • Pronosticul bugetului raionului;
 • Bugetul raional elaborat pe anul 2021;
 • Bugetul consolidat al raionului Floreşti pentru anul 2021.

În scopul asigurării managementului  financiar eficient pentru anul 2020:

– A fost asigurată finanțarea instituțiilor publice de la  bugetul raional prin recepționarea solicitărilor de finanțare a instituțiilor publice: verificate 554 pachete de documente justificative și finanțarea altor cheltuieli curente și capitale;

– Au fost organizate  5 seminare tematice cu contabilii șefi din primării și instituțiile finanțate din bugetul raional cu privire la elaborarea și executarea bugetului, din care 2 au fost desfășurate prin sistemul informațional (online);

– A fost organizat și monitorizat procesul bugetar consolidat la nivelul raionului, prin totalizarea şi raportarea informaţiei (5316 formulare) privind  unităţile de personal în instituţiile publice finanţate din bugetul consolidat al raionului; raportului (852 formulare)  privind starea decontărilor în instituţiile finanţate din buget; Acordarea asistenţei metodologice privind executarea  modificării planului de alocaţii în Sistemul Informațional de Management Financiar (SIMF) și executarea  a 425 de  modificări a  planurilor de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei economice,  în cadrul aceleiaşi  funcţii şi subprogram, asigurînd executarea  a 164 de dispoziții de modificare;

– Au fost efectuate 103 controale tematice, din care 72 privind evidența contabilă în instituțiile bugetare finanțate  din bugetul raional și în autoritățile publice de primul nivel și 31 controale privind inventarierea patrimoniului în instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional.

În realizarea obiectivului, rapoarte privind executarea bugetului:

– A fost monitorizat procesul de executare a bugetului consolidat al raionului pentru anul 2019, 6  şi 9 luni ale anului 2020 prin următoarele acțiuni:  Verificarea a 213 dări de seamă, 4047 rapoarte financiare pentru anul 2019, 6  şi 9 luni ale anului 2020, privind executarea bugetelor locale de nivelul unu şi nivelul doi; S-au întocmit  3  rapoarte financiare consolidate privind executarea bugetului raionului şi 3  note informative privind executarea bugetului consolidat a  raionului; S-a analizat şi s-au întocmit 24 informații privind executarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local de nivelul doi și a bugetului consolidat al  raionului; 

 • Au fost elaborate 5  proiecte de decizii  privind modificarea bugetului şi alocarea mijloacelor financiare, întocmite 5 note informative şi efectuate 124  de modificări aprobate. A fost elaborat un proiect de decizie și o notă-raport privind Corelarea bugetului raional pe anul 2020 cu prevederile Legii bugetului de stat și monitorizat procesul privind dezagregarea bugetului corelat în Sistemul Informațional de Management Financiar. S-a monitorizat procesul de corelare a bugetelor locale de primul nivel cu Legea bugetului de stat  pe anul 2020, s-au adoptat 62 de decizii privind corelarea bugetelor nominalizate. S-au întocmit și prezentat Ministerului Finanțelor 2 rapoarte privind procesul de corelare a bugetelor locale cu prevederile Legii bugetului de stat.

Pronosticul bugetului raional a cuprins elaborarea pronosticului bugetului raionului pentru anul 2021 şi a estimărilor pe anii 2022-2023,  a fost întocmit calendarul bugetar pentru anul 2020 privind procesul de elaborare şi aprobare a bugetului raionului.  S-a elaborat și repartizat autorităților de nivelul unu nota metodologica privind particularitățile de  elaborare  a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2023.   Au fost examinate 40  proiecte de buget ale administrației publice de primul nivel, elaborate pentru anul 2021 şi  estimările pe anii 2022-2023 sub aspectul respectării particularităţilor de elaborare a  bugetelor și corelării propunerilor de buget cu priorităţile de politici şi cu resursele disponibile. În acest sens s-a lucrat cu 960 de formulare la compartimentul venituri și 673 formulare la compartimentul cheltuieli,  a fost monitorizat și acordată consultanță în procesul de introducere a 41 proiecte de buget pentru anul 2021 şi a estimări pe anii 2022-2023 în Sistemul Informaţional de Management Financiar.

 • Proiectul de  buget consolidat al raionului pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023 și au fost prezentate Ministerului de Finanțelor în 18 formulare.

În procesul de elaborarea a bugetului raional pe anul 2021 s-a conlucrat cu organul fiscal teritorial, autorităţile publice locale de primul nivel.  Pentru  estimarea veniturilor ce se încasează la bugetul raional; s-au analizat 130 formulare privind necesarul de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional.

– A fost elaborat  proiectul de decizie a bugetului rational pe anul 2021 cu 7 anexe şi  5 tabele,   nota de raport privind veniturile și cheltuielile bugetului raional  pentru anul 2021.

În realizarea obiectivului bugetul consolidat al raionului pe anul 2021 a fost monitorizat procesul de aprobare a  bugetelor locale de nivelul unu pentru anul 2021 și recepţionate 41 de decizii privind aprobarea acestora cu 369 de anexe și tabele.  În  perioada 15-28 decembrie 6 specialiști au  monitorizat procesul  și oferit consultanță la ajustarea propunerilor de buget.

Pentru anul 2021, Direcţia Finanţe îşi stabileşte următoarele sarcini:

 1. Exercitarea unui  Management financiar eficient prin asigurarea finanțării instituțiilor publice finanțate din bugetul raional, organizarea a 5 seminare tematice privind aprobarea și executarea bugetului; monitorizarea procesului bugetar consolidat la nivelul raionului prin totalizarea şi raportarea informaţiei privind  unităţile de personal în instituţiile publice finanţate din bugetul consolidat al raionului, monitorizarea şi totalizarea raportului   privind starea decontărilor în instituţiile finanţate din bugetul consolidat al raionului,  acordarea asistenţei metodologice privind executarea  modificării planului de alocaţii în sistemul Informațional de management financiar;
 2. Raportarea  privind executarea bugetului raional și a bugetului consolidat al raionului pe anul 2020, semianual  și 9 luni ale anului 2021. Verificarea rapoartelor financiare privind executarea bugetelor de primul nivel și a instituțiilor finanțate din bugetul raional. Elaborarea și prezentarea Ministerului de Finanțe a raportului financiar consolidat pe raion. Elaborarea și prezentarea spre examinare Consiliului Raional a proiectelor de decizii a notelor-raport și anexelor privind executarea bugetului raional în anul 2020 și I semestru 2021;
 3. Elaborarea calendarului bugetar pentru anul 2021 și elaborarea proiectului de buget consolidat al raionului pentru anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2024; Întocmirera  notei metodologice privind particularitățile de  elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2024.   Examinarea a 40 de propuneri de buget ale administrației publice de primul nivel sub aspectul respectării particularităţilor de elaborare a  bugetelor și corelării propunerilor de buget cu priorităţile de politici şi cu resursele disponibile. Monitorizarea și acordarea consultanței în procesul de introducere a  proiectelor de buget pentru anul 2022 şi a estimărilo pe anii 2023-2024 în Sistemul Informaţional de Management Financiar. Prezentarea proiectului de buget pentru anul 2021 şi estimărilor pe anii 2023-2024 Ministerului Finanţelor;
 4. Elaborarea și aprobarea bugetului raional pe anul 2022.  Conlucrarea cu organul fiscal teritorial și autorităţile publice locale de primul nivel pentru estimarea veniturilor ce se încasează la bugetul raional.  Analiza necesarului de cheltuieli instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional pentru anul 2022.  Elaborarea  și prezentarea spre aprobare a proiectului de decizie şi a anexelor privind bugetul raional  pentru anul 2022; 
 5. Monitorizarea  procesului  de aprobare a  bugetelor  de primul nivel pentru anul 2022. Recepţionarea  deciziilor privind aprobarea bugetelor locale de nivelul unu şi nivelul doi pentru anul 2022.  Ajustarea propunerilor de buget cu deciziile aprobate pentru anul 2022 în Sistemul Informațional de Management Financiar.  Dezagregarea bugetului raional la nivel de K4 şi K6 conform drepturilor autorizate și acordarea asistenței metodologice în  procesul de dezagregare a 40 de bugete aprobate de primul nivel.

Misiunea Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri este de a contribui la dezvoltarea și întreținerea rețelei drumurilor publice locale de interes raional, întreținerii edificiilor, clădirilor administrative, dezvoltarea  şi construcția rețelelor de gazificare în raion, asigurarea exploatării rețelilor de alimentare cu apă și sanitație, promovarea politicii dezvoltării transportului public, amenajarea teritoriului.

          În acest context, secția în anul 2020, și-a propus spre realizare următoarele acțiuni:

 • asigurarea graduală a accesului la apă sigură și sanitație adecvată în localități;
 • administrarea surselor financiare de la bugetul raional și fondul rutier, alocate raionului, pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale, instituțiilor de învățămînt și altor obiecte;
 • elaborarea programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional;
 • elaborarea planului de acțiuni pentru pregătirea economiei raionului și instituțiilor social – culturale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă;
 • promovarea politicii dezvoltării transportului public în raion;
 • organizarea și desfășurarea în localitățile din raion a bilunarului ecologic de primăvară și acțiunilor: ”Rîu curat de la sat la sat”.

Un segment important în activitatea Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri este infrastructura drumurilor,care are sarcina de a contribui la dezvoltarea rețelei drumurilor publice locale de interes raional.

Pe parcursul anului 2020, de către angajații secției, au fost inițiate și monitorizate lucrările  de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional, care asigură legătura între orașele și satele din raion. Lungimea totală a drumurilor deservite de Consiliul raional este de 130,5 km, inclusiv: 34,0 km de drum – beton asfalt, 78,1 km de drum – pietriș/piatră spartă şi 18,4 km de drum – fără îmbrăcăminte.

În anul 2020, din fondul rutier pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional, s-au alocat 19 267,0 mii lei.

Pe parcursul anului 2020, secția a organizat și participat la 2 proceduri de licitații publice privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional. În urma lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor s-au efectuat lucrări de restabilire a stratului de uzură din beton asfalt pe drumurile L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești în preajma satului Ivanovca, Drumurile de acces spre satele: L174.1  Țîra, L175 Roșietici,  L176  or. Florești, L177  Rădulenii Vechi, L181  Hîrtop. În  total au fost restabilite  – 1,6 km de carosabil, valoarea lucrărilor a constituit 3597,6 mii lei. La fel au fost efectuate lucrări de restabilire a îmbrăcămintei la drumurile din piatră spartă pe sectoarele L106 Nemirovca Cerlina, L169 Mihailovca, L172 Mărinești, L 178 Rădulenii Noi, L179 Alexeevca-Dumitreni, L180 Hîrtop-Cernița, L183 Vertiujeni, L186 R19  Napadova, L187 R19  Bursuc, L188 G50  Ion Vodă. În  total au fost restabilite – 5,7 km de drum, valoarea lucrărilor a constituit 3014,3 mii lei. Ce ține de îmbunătățirea securității rutiere au fost efectuate lucrări de demontare și înlocure a semnalelor rutiere și executarea marcajului rutier la trecerile de pietoni în valoare de 84,4 mii lei. Pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă au fost planificate 1 195,0 mii lei. Din cauza temperaturilor ridicate și lipsei de zăpadă,  volumul lucrărilor îndeplinite a fost mai mic decît volumul lucrărilor planificate, s-au executat lucrări doar în valoare de 176,0 mii lei.

Ce ține de lucrările de Reparația capitală a drumului L 164 Ivanovca – Gura Căinarului – Putinești, km 8,54 – km 12,84”, a fost elaborat proiectul tehnic, care prevede: lucrări de execuție a terasamentului, lucrări de construcție a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic, construcția drumurilor laterale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic și din piatră spartă, amenajarea sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale și instalarea indicatoarelor de organizare a circulației rutiere noi, aplicarea marcajului rutier longitudinal și transversal. Traseul începe la racordarea drumului proiectat cu drumul de acces spre s. Zarojeni (sfîrșitul s. Gura Căinarului) și sfîrșește la intrarea în s. Putinești. Lungimea totală a sectorului de drum supus proiectării este de 4,3 km. Costul total al proiectului este  de 32 mil lei, astfel s-a decis ca lucrările să se execute pe etape timp de 4 ani. În anul 2020, s-au efectuat lucrări pe un sector cu lungimea de 1,19 km, cu costul lucrărilor de 8 016,1 mii lei.

La fel, Secția  a intervenit la lichidarea consecințelor provocate pe drumurile locale afectate din localitățile Coșernița și Cunicea, în urma ploilor torenţiale din 17-22 iunie 2020.  Gradul de afectare a drumurilor fiind de 40-60%, mărimea pagubelor fiind de circa 1,3 mil. lei. Consiliul raional a contribuit la lichidarea consecințelor în urma ploilor torențiale cu mijloace financiare în mărime de 300 mii lei – primăriei s. Coşerniţa și 100 mii lei – s. Cunicea.

În conlucrare cu Administrația de Stat a Drumurilor a monitorizat mersul lucrărilor din cadrul ”Programului Național „Drumuri Bune 3”.Costul lucrărilor executate de reparație a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Florești, conform proceselor-verbale de recepție a fost de 82 052 716 lei. Din acești bani au fost reparate drumuri în toate unitățile administrative-teritoriale din raion, conform propunerilor autorităților publice locale respective.

  Pe parcursul anului 2020, în urma direcționării surselor financiare din bugetul raional, Secția a monitorizat efectuarea lucrărilor de reparație la următoarele instituții de învățămînt: reparația unui segment de acoperiș al școlii Primare din s. Lunga – 27,6 mii lei, reparația clădirii Școlii Primare din s. Văscăuți – 160,0 mii lei, reparația fundamentului clădirii Gimnaziului Domulgeni – 76,0 mii lei, fixarea și finisarea glafurilor exterioare a ferestrelor la Liceul teoretic ”Miron Costin” – 225,0 mii lei. Iar în vederea îmbunătățirii condițiilor igienico-sanitare în instituțiile de învățămînt, au fost monitorizate mai multe lucrări de reparații a blocurilor  sanitare, inclusiv: la gimnaziul Cernița – 234,7 mii lei, gimnaziul  Băhrinești – 292,0 mii lei, gimnaziul Putinești – 292,0 mii lei, gimnaziul Ghindești (filiala din s. Hîrtop) – 290,0 mii lei și construcția blocului sanitar la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din or. Florești – 299,0 mii lei. La fel au fost monitorizate lucrările de reparație la sala festivă de la Școala de Arte „Nicolae Sulac” din or. Florești – 259,8 mii lei, reparația fasadei (intrarea centrală) la Casa de Cultură din s. Cuhureștii de Sus – 64,8 mii lei, reparația acoperișului la Casa de Cultură din s. Tîrgul Vertiujeni – 100,0 mii lei, reparația capitală a Casei de Cultură din s. Cuhureștii de Jos – 500,0 mii lei.

         Un  segment prioritar a activității Secției Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri, estealimentarea populației cu apă potabilă de calitate şi canalizare.

Proiectul de dezvoltare regional „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca” a continuat și în anul 2020. În anul 2020 au fost  recepționate lucrările de construcție-montaj a sistemului de alimentare cu apă în  comunele Cuhureştii de Sus şi Cuhureştii de Jos. În urma acestor lucrări, de apă potabilă beneficiază circa 5000 locuitori din ambele comune. Satele Cuhureştii de Sus şi Cuhureştii de Jos fac parte din cele 11 localități beneficiare ale proiectului sus menționat, implementat de ADR ”Nord”, în parteneriat cu Filiala din Moldova a Fundației SKAT, implementator al Proiectului “ApaSan”.  Este vorba de satele Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Japca, Ţipordei, Nicolaevca, Unchiteşti și Făgădău. Bugetul total al acestui proiect  constituite 69,20 milioane de lei.

Pe parcursul anului 2020, au  fost efectuate lucrări de reparație: la rețeaua de apeduct al Gimnaziului ”Vasile Alexandri” din or. Mărculești – 16,3 mii lei și la construcția fîntînii și alimentarea cu apă a Gimnaziului din s. Cernița, valoarea lucrărilor fiind de 130,0 mii lei.

Un rol deosebit în colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate o au construcțiile și instalațiile de canalizare. Sistemul de canalizare centralizat este slab dezvoltat și situația este similară cu situația din țară. Cea mai mare pondere a populației cu acces la servicii de canalizare este înregistrată în or. Florești – 3894 gospodării (lungimea totală a reţelei de canalizare este de 29 km) și or. Ghindești – 375 gospodării (10,9 km). În s. Gura Camencii la reţeaua de canalizare sunt conectați 156 locuitori.

În anul 2020, de către secție au fost monitorizate lucrările de construcții a traseului de canalizare la gimnaziul Domulgeni, în valoare de 97,9 mii lei.

         Ce ține de domeniul transportului, transportul rutier în raionul Florești reprezintă cea mai importantă sursă de deplasare a călătorilor. Cursele  incluse în programul de transport rutier raional, modificarea acestora sînt executate în conformitate cu prevederile Codului Transporturilor Rutiere, nr. 150 din 17.07.2014. Cursele sînt deservite de către operatorii de transport SA ”Baza de Transport Auto Nr.14” Florești  și ”Prodtrans-T” SRL Chișinău.

În contextual pandemiei de Covid-19, pe perioada stării de urgență a anului 2020, au fost sistate rutele regulate, cu excepția rutelor care transportau angajații instituțiilor medicale.

În r-nul Florești sunt gazificate 58 localități, lungimea totală a rețelelor de distribuție constituie circa 650 km gazoducte de presiune înaltă, medie și joasă.  Gradul de conectare a gospodăriilor casnice este diferit, localitățile cu gradul cel mai mare de conectare la rețeaua de gaze naturale sunt: Alexeevca cu 94%, Florești – 89%, or. Ghindești – 60%. În perioada anului 2020, a avut loc extinderea rețelei de gazoduct în următoarele localități:  s. Gura Căinarului – lungimea traseului extins 900 m, costul lucrărilor fiind de 283,6 mii lei și în s. Vărvăreuca – lungimea traseului de extindere 1,3 km, costul lucrărilor fiind de 275,0 mii lei, contribuția Consiliului raional Florești, pentru construcția acestui segment de traseu de gaz natural a constituit 100,0 mii lei.

Din sursele bugetului raional s-au alocat 137,0 mii lei – pentru proiectarea, gazificarea și construcția sistemului de încălzire la Oficiul Medicilor de Familie Sevirova, pentru gazificarea OMF Japca au fost alocate 50,0 mii lei, IMSP ”Centrul Medicilor de Familie Florești” pentru gazificarea OMF Zăluceni – 37,1 mii lei. Bugetului  com. Japca au fost alocate -100,0 mii lei, pentru gazificarea sediului primăriei și montarea sistemului de încălzire.

Alimentarea cu energie electrică în rnul Florești, se efectuează prin intermediul rețelelor de distribuție care aparțin întreprinderii SA ”Rețelele Electrice de Distribuție Nord”. Toate localitățile din raion sunt conectate la rețelile electrice, rata asigurării cu energie electrică este de 99,7%. Pe parcursul anului 2020, sa efectuat lucrări de reparație a rețelei electrice la Centrul Comunitar din s. Nicolaevca, costul lucrărilor fiind de 37,0 mii lei.

Alimentarea cu energie termică reprezintă o problemă pentru majoritatea locuitorilor raionului de la blocuri. Din cauza lipsei funcționării centralelor termice, locuitorii blocurilor locative și-au construit sisteme de încălzire autonome. Situația este similară și în instituțiile publice, la fel s-au construit cazangerii autonome.  Din sursele bugetului raional au fost executate lucrări de construcție a sistemei de încălzire l-a Oficiul Medicilor de Familie Frumușica – 73,0 mii lei și la OMF Rădulenii Vechi -78,0 mii lei,  s-a reparat cazangeria și sistema de încălzire la OMF Văscăuți, valoarea lucrărilor fiind de 53,0 mii lei, s-a efecuat lucrări de construcții a sistemei de încălzire la primăria com. Ștefănești – 100,0 mii lei. Lucrările menționate au fost monitorizate pe parcursul anului 2020 de către secţie.

Protecția mediului, reprezintă  acțiunile care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo unde este posibil, a poluării mediului înconjurător. În fiecare an Secția Construcții organiza desfăşurarea bilunarului ecologic de primăvară în toate localităţile din raion, primăvara devreme o întîmpinam cu multă curățenie, prospețime și multă acuratețe față de mediul înconjurător. Astfel și în anul 2020, în conformitate cu prevederile Legii privind protecția mediului înconjurător nr. 1515 din 16.06.1993, a fost elaborat programul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic de primăvară, cu includere a diferitor activități. Însă în primăvara anului 2020, fiind cu toții provocați de apariția pandemiei – Covid 19, luînd în vedere declararea stării de urgență și restricțiile impuse de către Comisia Situații Excepționale, la Comisiile de specialitate sa decis să fie suspendat proiectul dat.

         În anul 2020, angajații secției au elaborat 3 proiecte de decizii care au fost aprobate de Consiliul raional Florești, a înregistrat – 25 de adresări privind avizarea devizelor de cheltuieli și proceselor verbale de executare a diferitor lucrări de reparație, a acordat suport autorităților publice locale de nivelul unu pe chestiunile ce au tangență cu domeniul său de activitate.

Pentru anul 2021 activitatea Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri va fi axată la realizarea următoarelor acțiuni:

 • promovarea politicii dezvoltării transportului rutier în raion;
 • monitorizarea surselor financiare de la fondul rutier, alocate raionului, pentru lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional;
 • monitorizarea surselor financiare de la bugetul raional pentru executarea lucrărilor de reparație a instituțiilor de menire social-culturale;
 • inițierea acțiunilor de pregătire a economiei raionului și instituțiilor social – culturale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă;
 • monitorizarea lucrărilor de reparație a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;
 • organizarea și desfășurarea în localitățile din raion a bilunarului ecologic de primăvară.

           Anul  2020, pentru Direcţia Generală Educaţie, pentru instituţiile de învăţământ general a fost crucial în realizarea a două lucruri foarte importante în situație de pandemie: să fie asigurat un proces educațional cât mai aproape de situația normală, totodată asigurînd sănătatea elevilor și a profesorilor.

Reţeaua instituţiilor educaţionale din raion se constituie din 46 de instituții publice de învățământ care oferă servicii de educație timpurie, 48 instituții de învățământ primar și secundar general.

Deasemenea în raion activează 2 instituții extrașcolare – Centrul de Creație pentru Copii și Școala Soportivă pentru Copii și Juniori.

Conform rețelei școlare, în anul de studii 2020-2021, numărul total de elevi este de 7514, care sunt repartizați în 454 de clase. Din numărul total al instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, în 22 instituţii se organizează învăţământul simultan la treapta primară, ceea ce constituie 50%, 11 instituții de învățământ au un contingent de elevi mai mic de 91 și 6 instituții au un număr de elevi mai mic de 41. În anul 2020 nu     s-a  optimizat sau lichidat nici o  instituție de învățământ.

O problemă a sistemului educațional raional, cu impact negativ în asigurarea procesului de dezvoltare, este creșterea numărului instituțiilor școlare afectate de deficitul bugetar, ce dețin un număr mai mare de 91 elevi ponderați. Deficitul bugetar  în anul 2020  a constituit  16,91 mil lei. Din numărul total de şcoli, numai 6 instituţii nu au deficit de buget:  (LT “I. Creangă”, Gim. Caşunca, Gim. Gura Camencii, Gim. Gura Căinarului, Gim. Prodăneşti, ŞP Floreşti).

În perioada de referință, procesul educaţional în instituţiile de educaţie timpurie din raion a fost asigurat de 255 cadre didactice, ponderea personalului calificat la această treaptă constituie 92,5 %.

         Procesul educaţional în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial și liceal este asigurat de 884 cadre didactice, dintre care 46 deţin funcţii manageriale. Numărul de elevi la 1 unitate de cadru didactic îl constituie 8,6 comparativ cu 12, 8 la nivel naţional.

Necesarul de cadre didactice în anul 2020 a constituit 43 posturi la toate treptele de şcolarizate, repartizate au fost 2 cadre didactice, dintre care s-a prezentat la locul de muncă unu singur.  Din  această cauză  în sistemul educațional raional,  de vârstă pensionară activează 203 cadre didactice, ceea ce constituie  23 %. Ieșirea acestor persoane din sistem riscă să genereze un deficit semnificativ de cadre didactice.

În anul 2020, pandemia COVID-19 a avut un impact fără precedent asupra tuturor nivelurilor de educație și învățământ din întreaga țară, respectiv, și din raionul nostru. La începutul lunii aprilie 2020, închiderea școlilor și a grădinițelor a afectat copiii la toate nivelurile de învățământ  atît preșcolar, cât și elevii de la treptele primară, gimnazială și liceală. În  această situație, învățarea online a devenit un adevărat colac de salvare pentru învățământ. Direcția Generală Educație, instituțiile de învățământ de toate nivelurile  și-au îndreptat  eforturile pentru soluționarea  efectelor negative ale COVID-19, reprezentând o oportunitate de a învăța unii de la alții, a adopta și adapta cele mai bune practici la contextul local, a revizui politicile, standardele, abordările, convingerile și prioritățile pentru a asigura existenţa reglementărilor necesare pentru a face față  situației create.

Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale pentru asigurarea continuității învățământului la distanță a devenit prioritatea de bază a sistemului de învățământ. Au fost depuse eforturi în vederea reconceptualizării formării profesionale continue a cadrelor didactice, oferind un accent deosebit instruirii și formării cadrelor didactice în mediul online privind utilizarea resurselor și a instrumentelor digitale în procesul de predare la distanță. Au beneficiat de programe de formare  612 cadre didactice din învățământul primar și secundar și 206 cadre didactice din învățământul preșcolar.

Pentru facilitarea desfășurării învățământului la distanță prin digitalizarea educației este important identificarea soluțiilor de asigurare cu tehnică de calcul a cadrelor didactice și a elevilor. În acest scop, cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării au fost dotate instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal cu laptopuri în sumă de 461 mii  lei, au fost întreprinse măsuri de extindere a conexiunilor la Internet a instituțiilor de învățământ din raion.

Pentru relansarea procesului educațional, începând cu 01 septembriue 2020, Direcția Generală Educație, conducătorii instituţiilor de învăţământ au întreprins acţiunile necesare de protecție în conformitate cu  prevederile Instrucţiunii privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea  activității instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID – 19. Pentru asigurarea siguranței sanitaro-epidemiologice a procesului educațional, cu suportul Consiliului raional (550 mii lei) și al UNICEF, au fost dotate toate instituțiile de învățământ cu termometre, dezinfectanți și produse igienice necesare.

Un factor important întru asigurarea unui proces educaţional eficient îl constituie dezvoltarea bazei tehnico-materiale în instituţii. Din bugetul raional, au fost alocate resurse financiare în sumă de  598.800 lei   pentru dotarea cu mobilier (bănci şi scaune cu înălţime reglabilă) a sălilor de clasă pentru toți elevii clasei I–a.

În perioada de referinţă, cu suportul Consiliului raional, au fost planificate şi efectuate reparații capitale în sumă de 2 631 858,00 lei, inclusiv: schimbarea geamurilor în 2 instituții, au fost reparate apeductul și blocurile sanitare în 7 instituții, în câte o instituție au fost reparate acoperișul și reţelele electrice.

Din proiecte au beneficiat de achiziţii, investiţii şi donaţii 8 instituţii, inclusiv: 684 474 lei au fost direcţionate pentru achiziţii de bunuri şi servicii;  1 135 329 lei au fost efectuate investiţii, iar de 1 014 586 lei au fost oferite donaţii sub formă de Tehnică de calcul, echipament Lego, sisteme acustice s.a.. 

Unul din obiectivele prioritare ale Direcţiei Generale Educaţie este obligativitatea de fortificare a sănătăţii elevilor, prin organizarea eficientă a alimentaţiei, menită să asigure funcţionalitatea şi eficienţa procesului educaţional. Au fost planificate pentru alimentaţia copiilor din ciclul primar, reieșind din normele financiare stabilite de 10,80 lei/zi per elev,  surse financiare bugetare în sumă de 5935,9 mii lei.

Din bugetul raional au fost alocate resurse financiare în sumă de 1201 mii lei pentru  organizarea şi asigurarea alimentaţiei a 650 copii cu cerințe educaționale speciale şi din familii social-vulnerabile.

În scopul asigurării eficiente a transportării elevilor, Direcția Generală Educație în parteneriat cu autorităţile publice locale și instituțiile de învățământ, au identificat soluții pentru a asigura transportarea elevilor spre școlile de circumscripție. Începând cu 1 septembrie 2020, de la școlile arondate spre școlile de circumsripție, sunt transportați cu 10 autobuze școlare 577 elevi și 279 elevi sunt transportați cu 14 autobuze arendate. Transportarea elevilor se realizează în strictă conformitate cu normele sanitaro-epidemiologice în contextul de pandemie COVID-19.

Pentru  a  contribui, la eficientizarea continuă a sistemului educaţional în raion,  la creşterea serviciilor educaţionale prin proiectarea reţelei şcolare, crearea condiţiilor optime de şcolarizare a tuturor copiilor, implementării curriculumului şcolar, sprijinirii activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice/ manageriale, precum şi gestionării mijloacelor financiare alocate,  în anul 2021 Direcţia Generală Educaţie urmează să realizeze următoarele obiective :

 • Promovarea unui management eficient al implementării  cadrului normativ de organizare a procesului educaţional;
 • Punerea în aplicare a Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice și a cadrelor de conducere din învățământul general, a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general și a Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general;
 • Examinarea intersectorială și multidimensională (administrativă, educațională, socială, de dezvoltare regională etc.) a problemei dezvoltării/optimizării rețelei instituțiilor de învățământ din raion, cu proiectarea strategiilor de dezvoltare în continuare a sistemului raional de instituții de învățământ;
 • Reabilitarea infrastructurii şcolilor de circumscripție și dotarea lor conform standardelor de asigurare a calităţii, elaborate de către Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;
 • Identificarea şi implementarea proiectelor de asistenţă tehnică susţinute de donatori şi parteneri externi pentru modernizarea infrastructurii instituţiilor de învăţământ;
 • Dezvoltarea/consolidarea structurilor/ serviciilor de suport educaţional pentru facilitarea accesului la educaţie a copiilor cu  dizabilităţi, pentru dezvoltarea unui mediu fizic accesibil și a unui proces educațional individualizat conform necesităților și potențialului de dezvoltare;
 • Asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței;
 • Formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din raion pentru sporirea calității implementării Curricula şcolară.

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, pe parcursul anului 2020, a acordat o deosebită atenţie realizării sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi familiilor aflate în dificultate.

Activitatea Direcţiei s-a axat  la asigurarea durabilităţii serviciilor sociale,  astfel,  s-a pus accent asupra promovării și acordării  a 18 servicii sociale  destinate  protecției copilului și  familiei,  a  protecției persoanelor în etate și cu dizabilități.

  Îmbunătățirea calității vieții copiilor în situație de risc și celor separați de familie prin asigurarea accesului la servicii sociale de calitate este oferit de către  Secţia Protecția Copilului și Familiei.

         Conform bazei de date, pe parcursul anului 2020, au fost înregistrate următoarele date: familii numeroase – 649 în care cresc şi se educă 2174 copii; familii cu copii a căror părinţii sunt plecaţi peste hotare – 635 cu 1045 copii; familii monoparentale  – 622 –  cu 929 copii;  202 familii  în situaţie de risc – cu 499 copii; 149 familii dezorganizate –  cu 308 copii.

Pe parcursul perioadei  raportate,  au fost stabilite şi acordate la 41 familii cu 108 copii în situaţie de risc,  suma de 290 500  lei.

Au  fost acordate indemnizaţii unice la plasament pentru 12 copii din serviciul tutelă/curatelă – în cuantum  de 3688,7 lei; pentru 10 copii, plasaţi în plasament de urgenţă în serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă, indemnizaţii în cuantum de 614 lei. La  64 copii plasaţi în serviciul tutelă/curatelă şi 50 copii plasaţi în serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă, 18 copii plasaţi în serviciul Casă Comunitară au fost acordate indemnizaţii în cuantum de cîte 1400 lei; indemnizaţii zilnice pentru 40 copii,  plasaţi în serviciul tutelă/curatelă, 15 copii,  plasaţi în serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă şi 18 copii  plasaţi în serviciul  Casă Comunitară, în cuantum de 12 lei/zi .

Un serviciu social specializat de plasament temporar pentru creşterea şi  educarea copiilor privaţi temporar sau permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc este Casa Comunitară pentru copii în situaţie de risc, unde se educă 18 copii. Pe parcursul anului au fost revizuite planurile individualizate de servicii  pentru toți copiii plasaţi/ieşiţi/monitorizaţi post plasament.

Intervenţiile realizate de către colaboratorii serviciului Echipa Mobilă s-a bazat pe abordarea individuală a fiecărui beneficiar, familiei acestuia şi respectiv a necesităţilor de asistenţă, identificate /evaluate. Specialiştii serviciului au realizat un număr total de 500  intervenţii.   30 de tineri ieşiţi din serviciile de plasament, au beneficiat  de suport din partea serviciului Sprijin tinerilor ieşiţi din serviciile de plasament.

         O altă componentă de bază a activității Direcției o constituie Protecția Persoanelor  în Etate și cu Dizabilități, care constă în stabilirea dreptului la asistență socială de calitate, prestațiilor și serviciilor de asistență socială pentru persoanele și familiile defavorizate, persoanele cu dizabilități  şi în etate.

Prestaţiile sociale au rolul de a acoperi întreaga gamă de nevoi sociale a persoanelor şi familiilor în dificultate. Conform art. 9 din Legea asistenţei sociale, nr. 547 din 25.12.2003, prestaţiile sociale se acordă sub formă de compensaţii, ajutor social,  ajutor pentru perioada rece a anului, şi de altă natură. Compensaţia pentru serviciile de transport   reprezintă  prestaţii de asistenţă socială  acordate în bani, temporar sau permanent, din bugetul local. Pe parcursul anului 2020, au beneficiat de serviciile de transport  4905 persoane, în  suma de 1 411 227,00 lei, dintre care 353 cu dizabilitate ai aparatului locomotor. Pe parcursul anului 2020 au fost receptionate, verificate și validate  7346 cereri privind acordarea ajutorului social. De ajutor social au beneficiat – 28 961 persoane în suma alocată de 32 757 266 lei;  de ajutorul pentru perioada rece a anului – 43 092 persoane, suma alocată de 21 973 700 lei.

        Direcţia mai prestează  şi alte servicii cum ar fi:  Îngrijire Socială la Domiciliu; Asistenţa Personală; Azilul pentru bătrîni şi invalizi din s. Căpreşti; Protezare şi Ortopedie; Centrul de plasament temporar socio-medical; Asistenţa Socială Comunitară.

Pe parcursul anului au fost deservite la domiciliu 702 persoane vârstnice dintre care 168 persoane cu dizabilități. 

Acordarea asistenţei și îngrijirii copiilor și adulților cu dizabilități severe, în vederea favorizării independenței și integrării lor în societate este oferit de serviciul asistența personală. Pe parcursul anului  de acest serviciu au beneficiat 122  persoane, dintre care: 36 copii şi 86 de adulţi.
         Crearea condiţiilor optime de trai, muncă, reabilitare şi asistenţă medico-socială pentru persoanele în vîrstă şi persoanele cu dizabilităţi este oferit de Azilul pentru bătrîni şi invalizi din s. Căpreşti. Pe parcursul anului 2020 s-au aflat în plasament 38 de beneficiari, dintre care 17 sunt persoane contra plata       Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi este realizată de serviciul Protezare și Ortopedie.   În anul 2020 în cadrul Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare au fost confecţionate şi eliberate persoanelor cu dizabilităţi locomotorii articole protetico-ortopedice şi mijloace de locomoţie nemecanizate, şi anume: Încălţăminte ortopedică – 96 beneficiari;  corsete  – 19 beneficiari; bandaje – 5 beneficiari; proteze –2 beneficiari, fotolii pliante fără motor – 40 beneficiari; premărgătoare – 5 beneficiari; cîrje – 5 beneficiari.
         În Centrul de plasament temporar socio-medical, sunt cazate persoane din raion, din rîndul păturilor social-vulnerabile, care nu au condiții sau loc de trai  și  necesită îngrijire temporară.  Prin decizia Consiliului Raional în incinta IMSP,,Spitalul Raional Florești” au fost aprobate 40 de locuri. Persoanele sunt selectate de către o comisie specială conform anchetei sociale, cu excepția unor stări de urgență. Cheltuielile pentru funcţionarea Centrului de plasament sunt alocate din bugetul  raional.
        

Un rol important în funcţionarea eficientă a asistenţei sociale comunitare, îl constituie aplicarea corectă a mecanismului de supervizare profesională, scopul căruia este oferirea de suport în vederea creşterii performanţelor profesionale şi personale ale asistenţilor sociali comunitari, îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate beneficiarilor, precum şi consolidarea echipei la nivel local.  Pe parcursul anului de raportare au activat 43 asistenţi sociali comunitari în 40 primării. Au fost primite  18 000 persoane în audienţă, efectuate 5 000 vizite la domiciliu, în scopul evaluării necesităţilor de servicii şi monitorizării prestaţiilor sociale. 

         Protecţia socială în cazuri excepţionale este o formă de suport financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale.

Pentru serviciul social de suport monetar au fost planificate 316 600 mii lei, dar alocate 105 533 lei,  unde au beneficiat de ajutoare 19 persoane  din 14 localităţi ale raionului, în suma de 104 880 mii lei.

Priorităţile pentru anul 2021 sînt:

 • Consolidarea capacităţilor profesionale ale personalului angajat în domeniul asistenţei sociale;
 • Dezvoltarea / consolidarea serviciilor sociale pentru copii în situaţie de risc;
 • Consolidarea sistemului de referire şi abordare intersectorială a cazurilor copiilor în situaţie de risc;
 • Asigurarea durabilităţii financiare şi a calităţii serviciilor existente pentru copii şi familii;
 • Acordarea diferitor forme de asistenţă socială persoanelor cu dizabilităţi în funcţie de necesităţile speciale;
 • Stabilirea compensaţiei pentru serviciile de transport persoanelor cu dizabilităţi, conform legislaţiei în vigoare, cu scopul respectării drepturilor acestora.

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport  realizează politica de stat în domeniul culturii, turismului, tineretului și sportului pe teritoriul raionului Florești și asigură funcţionarea mecanismului de afirmare a talentelor autentice.  

În raion activează 150 de instituţii culturale: 59 case şi cămine de cultură, 34 colective cu titlu „model”, 52 biblioteci, 3 şcoli (Şcoala de Arte ,,Nicolae Sulac”, Şcoala de Arte Plastice, Şcoala de Muzică din s. Iliciovca), 6 muzee (Muzeul de Istorie şi Etnografie Floreşti, Complexul Casa-Muzeu, ,,Constantin Stere” din s.Ciripcău, Muzeul Ostaşilor Romăni din s. Varvăreuca, Muzeul ,,Tatiana Găluşcă” din s. Izvoare, ,,Muzeul satului” din s. Cunicea, Casa memorială ,,Petru Lucinschi” din s. Rădulenii Vechi).  În casele şi căminele de cultură din raion îşi desfăşoară activitatea 502 formaţii artistice cu 6214 membri.

În anul 2020 au fost organizate şi desfăşurate peste 1848 de activități culturale, inclusiv: cu caracter educativ – 525 (online – 403); de agrement – 323 (online – 120), inclusiv, au fost desfășurate activități teatrale, concertistice, zile naţionale, zile profesionale.

La realizarea Planului de acţiuni la compartimentul Cultură au fost planificate 350,0 mii lei.  Direcția Cultură, Turism Tineret și Sport  de comun cu autorităţile publice locale de nivelul unu au organizat şi desfăşurat: Festivalul ,,Masleniţa” în satul Cunicea, Festivalul ,,Toamna pe cîmpiile Moldovei” în satul Gvozdova, Festivalul ,,Unitate prin diversitate”, desfăşurat în 3 zone, (satele Nicolaevca, Prodăneşti, Alexeevca).

Odată cu instituirea stării excepţionale din cauza pandemiei, direcția a întocmit un program special pentru activitatea instituţiilor de cultură din raion, prioritar fiind incluse activităție cu transmitere on-line.

S-au organizat şi publicat pe reţelele de socializare următoarele festivaluri şi manifestații culturale: ,,Scumpul Nostru Tricolor”, ,,Nistrule – Măria Ta”, ,,Prea frumoasă-i faţa pîinii”, ,,Sînzîenile”, ,,Portul popular de la noi de la baştină”, ,,Cîntă fanfare peste hotare”, „Cîntecul vîrstă nu are”, ,,Drag mi-i cîntecul străbun”, ,,Busuioc verde rotat”, ,,La mulţi ani cu bucurie”, Festivalul raional dedicat marei folcloriste a neamului Tatiana Găluşcă, Ziua Internaţională a familiei, Festivalul raional dedicat Zilei Internaţionale a oamenilor în etate  ș.a. Paralel au fost desfășurate conferinţe ştiinţifice, expoziţii cu materiale ştiinţifice, concursuri raionale ș.a.

În cadrul Zilei Culturii Naţionale au fost menţionaţi cu diplome din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării 22 persoane și direcția a menționat cu diplome 59 lucrători din cultură.

Promovarea educaţiei artistice, a creavitităţii şi a valorilor naţionale a fost realizată în perioada de referință prin dezvoltarea  serviciilor educaţionale și prin instruirea a 354 de copii la Şcoala  de Arte „Nicolae Sulac” și 151 de copii la Şcoala de Arte Plastice, inclusiv, trei filiale în satele Cunicea, Prodăneşti,  Sănătăuca, Lunga, Putineşti şi or. Gindeşti.  Taxa pentru instruirea copiilor în şcolile de Artă şi Artă Plastică la specialităţile care necesită pregătire individuală (pian, instrumente cu coarde, aerofone, fluier, cobză, chitară, acordeon,  precum şi canto), specialităţile coreografie, artă plastică şi meşteşuguri, deja de mai mulți ani la rînd rămîne constantă. În aceste şcoli au fost făcute reparații, procurate instrumente musicale, s-a instalat cazan nou, s-au procurat vitrine şi 100 de scaune.

Obiectivele direcției referitor la activitatea bibliotecilor publice din subordine au fost orientate spre satisfacerea necesităţilor şi intereselor beneficiarilor în pofida tuturor restricţiilor impuse de pandemie.

Pe parcursul anului în bibliotecile raionului au fost desfăşurate peste 44 de activităţi tradiţionale, inclusiv, online.

Raionul nostru dispune de un vast patrimoniul cultural-turistic: 407 monumente de importanţă naţională, 114 de importanţă locală, 70 de biserici înregistrate, 20 monumente istorice , 57 monumente de arhitectură, 9 monumente de artă cu personalităţi, 521 monumente ocrotite de stat, 6 muzee,   71 monumente ale gloriei militare, 108 monumente de for public. Din aceste considerente Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport a elaborat Obiectivul general al Strategiei raionale de promovare şi dezvoltare a turismului şi de valorificare a patrimoniului cu așa obiective specifice ca; valorificarea potenţialului turistic, suportul cooperării culturale, promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor culturale ş.a.

Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport promovează și susține activitatea Centrului  Meşterilor Populari pe lîngă Muzeul de Istorie şi Etnografie cu sediul în Şcoala de Arte Plastice. Anul acesta au fost organizate şi desfăşurate 23 de expoziţii şi lecţii demonstrative pentru auditoriul cointeresat.  32 de expoziții tematice cu participarea meşterilor populari (croşetatul, ţesuturi tradiţionale, lucrări artistice din lemn, broderii, picturi, etc.) au fost organizate şi în cadrul Muzeului de Istorie şi Etnografie (online). 

La compartimentul Tineret e de menţionat că, în luna februarie direcția a semnat acordul de parteneriat cu 14 biblioteci pentru a crea în incinta lor Consilii locale de Tineret.  În luna septembrie a fost cîştigat proiectul privind informarea şi instruirea Tinerilor şi s-au creat șase Consilii ale Tinerilor noi, astfel  avem în total 20 de Consilii de Tineret în raionul Floreşti, cu peste 240 de consilieri.

Conform strategiei dezvoltării culturii fizice şi sportului pentru buna implementare a obiectivelor propuse a fost elaborat planul de acţiuni pentru anul 2020 care a inclus organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive atît la nivel raional, republican, cît şi internaţional la fotbal, baschet, volei, lupte greco-romane, judo, sambo, tenis de masă, şah, joc de dame, alergări atletică, jocuri mobile, alte genuri de sport. Pentru acest compartiment au fost preconizate mijloacele financiare în valoare de 700,0 mii lei. Din cauza pandemiei au fost organizate şi desfăşurate  doar  56 de  competiţii sportive și s-a valorificat suma de 240,0 mii lei. În temeiul Deciziei Consiliului raional nr. 06/07 din 09.12.2020 mijloacele financiare (160,0 mii lei) au fost direcţionate pentru procurarea instrumentelor muzicale la Şcoala de Arte ,,Nicolae Sulac” şi (140,0 mii lei) pentru procurarea instrumentelor aerofone colectivului fanfarei ,,Dumbrava” din satul Vertiujeni.

Cu mîndrie menţionăm că au fost promovați sportivii care practică lupta greco-romană, ocupînd locuri de frunte la competiţii, campionate şi au adus în palmares 8 medalii, echipa de luptători a fost delegată la Odessa, a mai participat la Campionatul Republicii Moldova, rezervat juniori şi tineret, desfăşurat în oraşul Chişinău. De succese ne bucurăm în domeniul şahului, căci promovăm sportivii să participe la Turneele locale şi au  rezultate frumoase  la competiţii naţionale şi internaţionale desfăşurate online. Am susținut echipa de judo şi Sambo din raion, care a participat la Turnee desfăşurate în  Căuşeni, Bender, Edineţ, Călăraşi, la Campionatul Republicii Moldova la judo (lunile martie şi noiembrie), Campionatul la Sambo (luna septembrie). S-au desfăşurat turnee la volei cu participarea  voleibaliştilor  la Turneele din Rezina, Gura Camencii și Zăluceni.Turneele la tenis de masă cu succese au fost  desfăşurate în satele Cunicea şi Caşunca. O conlucrare fructuoasă direcţia a avut cu Asociaţia Regională de Fotbal Floreşti. În cadrul Campionatului şi  „Cupa raionului” la fotbal au participat 8 echipe din raion. Echipele de copii la fotbat, devizia „A”, U16-18, ,,C,, U14-12 ; D,,U10-9 au participat în cadrul Turneelor şi Campionatului la fotbal zona Nord-B, finanţarea fiind asigurată din bugetul Consiliului raional.

560 de copii din raionul Floreşti îşi perfecţionează măiestria la Şcoala Sportivă din or. Floreşti. Aceşti elevi dau dovadă de o pregătire tehnică bună, obţin rezultate frumoase la competiţiile sportive, astfel dezvoltîndu-şi experienţa competiţională pentru a lua estafeta și      a duce faima raionului mai departe.

Sperăm ca pe viitor să găsim soluţii eficiente de a motiva sportivii care obţin performanţe în sport, de a crea posibilităţi pentru sensibilizarea populaţiei, în special a tinerilor, privind activităţile sportive şi participarea la desfăşurarea lor.

     Despre lucrul efectuat privind executarea bugetului raional pe anul 2020, combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii publice, primirea în audienţă a cetăţenilor şi examinarea petiţiilor, Dvs. aţi fost informaţi în cadrul şedinţei din 18 februarie curent, de aceea la acestea nu m-am referit în raportul prezentat.

Unele informaţii despre activitatea instituţiilor medico-sanitare publice vor fi prezentate în cadrul şedinţei de astăzi.

Pe parcursul anului 2020 un anumit lucru s-a efectuat privind asigurarea transparenţei în activitatea Consiliului raional şi subdiviziunilor sale, Aparatului Preşedintelui raionului şi autorităţilor publice locale de nivelul unu, prin publicare a informaţiilor, despre evenimentele principale desfăşurate, în ziarul „Ziarul Nostru”, și pagina WEB a Consiliului.

PUBLICITATE