Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice

0
464

Primăria mun. Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante – specialişti (în problemele ce ţin de gospodăria comunală, construcţii şi drumuri; în problemele spaţiului locativ, serviciilor comunale).
Cerinţe faţă de candidaţi:
– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
– este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
– are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
– are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:
– formularul de participare (specificat în anexa la Regulament);
– copia buletinului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
– copia carnetului de muncă;
– certificatul medical;
– cazierul judiciar;

Dosarul de participare la concurs se depune începând cu data de 23.11.2017 până la 13.12.2017, la Primăria mun. Soroca (mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, biroul nr. 415).
Telefoanele de contact: 023022094, 023023787.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante – specialişti

1. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994.
2. Legea privind administraţia publică locală (nr. 436-XVI din 28.12.2006).
3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 158-XVI din 04.07.2008).
4. Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (nr. 317-XV din 18.07.2003).
5. Legea privind descentralizarea administrativă (nr. 435-XVI din 28.12.2006).
6. Legea cu privire la petiţionare (nr. 190-XIII din 19.07.1994).
7. Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr. 239-XVI din 13.11.2008).
8. Legea cu privire la locuinţe nr. 75 din 30.04.2015.
9. Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324 din 10.03.1993.
10. Legea nr. 721 din 20.02.1996 privind calitatea în construcţii.
11. Hotărârea nr. 936 din 16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii.
12. Hotărârea nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.
13. Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajarea teritoriului.
14. Legea nr. 509 din 22.06.1995 cu privire la drumuri.
15. Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24.10.20022).

PUBLICITATE