Ghenadie MUNTEAN: „Am asigurat investiţii fără precedent spre binele sorocenilor”

0
351

Conform tradiţiei, la ora de trecere a anilor, am decis să prezentăm unele rezultate obţinute pe parcurs, cât şi să informăm despre problemele rămase nesoluţionate.

Consiliul raional, secţiile şi direcţiile lui, în exercitarea atribuţiilor stabilite prin Legea administraţiei publice locale, a acţionat în vederea implementării programelor şi strategiilor aprobate. Am stabilit un dialog şi colaborare deschisă şi transparentă cu toate fracţiunile consiliului rațional. Am urmărit interesul comun – asigurarea dezvoltării raionului, localităţilor, crearea condiţiilor mai bune de activitate a instituţiilor publice.

În rezultatul mai multor acţiuni întreprinse de Guvernul Republicii Moldova s-a îmbunătăţit considerabil climatul investiţional și sunt în creștere constantă rezultatele obținute de antreprenori. Un impact considerabil îl are subvenționarea agenților economici din agricultură. Numărul beneficiarilor a crescut în anul curent până la 229, iar subvențiile primite se cifrează la peste 37 mln lei. Această susținere a contribuit ca volumul investițiilor să constituie peste 166 mln lei, de aproape 3 ori mai mult ca în 2016. Investițiile contribuie direct la rezultatele obținute. În 2018 au crescut cantitățile recoltate la majoritatea culturilor agricole de bază: cereale, floarea soarelui, sfecla de zahăr, fructe ș.a. Este în creștere și producția globală în prețuri comparabile. Rezultate pozitive demonstrează și întreprinderile industriale din raion.

Activitatea sporită a întreprinderilor din toate sferele economiei raionului se soldează cu creşterea volumului defalcărilor în bugetele de toate nivelele.  Faţă de anul precedent  aceste acumulări au crescut cu peste 20%, constituind circa 330 mln lei numai în 11 luni ale anului curent. Astăzi îmi exprim înalta apreciere a antreprenorilor care onest îşi onorează obligaţiunile faţă de stat, cât şi instituţiilor statului responsabile de colectarea mijloacelor la bugetul consolidat. Stabilitatea şi asigurarea finanţării la timp a instituţiilor, posibilităţile de alocări pentru lucrările de reparaţii se datorează rezultatelor pozitive din economia reală.

Desigur,  unul din factorii principali ce a influenţat rezultatele obţinute a fost starea bugetului raional, gestionarea cu responsabilitate şi eficienţă a finanţelor publice, atragerea mijloacelor din alte surse pentru soluţionarea problemelor existente. Putem afirma, că această sarcină a fost onorată.

Bugetul raional a fost aprobat şi gestionat în aşa mod, ca să asigure soluţionarea  problemelor majore, buna funcţionare a instituţiilor. Bugetul raional a fost aprobat în mărime de 197 mln 629 mii lei. Peste 65% din această sumă sunt cheltuielile legate de asigurarea funcţionării instituţiilor de învățământ. Din bugetul raional peste 121 mln 808 mii lei constituie cheltuielile de personal, 42mln 543 mii lei – costul bunurilor şi serviciilor şi circa 33 mln lei – alte active nefinanciare.

Pe parcursul anului, prin modificările la buget, mijloacele preconizate la capitolul alocări pentru reparaţii capitale şi dotări pentru instituţiile din subordine au fost suplinite la nivel de peste 13 mln lei, faţă de 4,9 mln în 2016 şi 9 mln în 2017 fără mijloacele pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor.

 • Suplimentar din bugetul de stat am obţinut alocarea a 3,0 mln lei pentru cheltuieli capitale, inclusiv pentru construcţia a 6 săli de clasă şi sălii sportive la gimnaziul Rubleniţa.

Executarea Bugetului raional se finalizează conform datelor prealabile, cu rezultat pozitiv.

În anul 2018 au fost repartizate surse financiare importante pentru domeniul educaţional

 • Din componenta raională pentru educaţie au fost alocaţi 5013,1 mii lei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de instruire.
 • În 26 instituţii de învăţământ au fost realizate lucrări de reparaţii capitale şi renovare în sumă totală 3756,7 mii lei.
 • 13 instituţii de învăţământ au beneficiat de alocări din componenta raională pentru educaţie în sumă de 980 mii lei pentru reparaţia sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor.
 • În 6 instituții de învățământ au fost construite grupuri sanitare interioare. Alocațiile din componenta raională au constituit 926,4 mii de lei.
 • Prin decizia CR au fost alocaţi 330 mii lei pentru reparaţia sălilor de sport în gimnaziile Cosăuţi, Regina Maria, Cremenciug. Au fost finalizate lucrările de reprofilare a bazinului de înot (IP LT „C.Stere”) în sală de sport cu reparaţia capitală a sistemului de ventilare a acestuia.
 • Am continuat motivarea şi încurajarea elevilor şi cadrelor didactice, instituţiilor în vederea obţinerii rezultatelor frumoase în activitate.
 • În cadrul concursului „Pedagogul Anului” la etapa locală au participat 35 cadre didactice, la etapa raională – 13 cadre didactice.
 • 116 elevi şi 49 profesori din 13 instituţii de învăţământ au beneficiat de premii în valoare de 113 mii lei pentru performanţele înregistrate la concursuri şi olimpiade şcolare organizate la nivel raional, naţional şi internaţional.
 • Pentru calitatea serviciilor educaţionale prestate, Liceul Teoretic ,,P. Rareş” şi Gimnaziul Slobozia-Cremene au fost desemnate învingătoare în concursul ,,Şcoala Anului”.
 • În temeiul deciziei Consiliului raional, în luna noiembrie în incinta LT C. Stere a fost inaugurat Centrul Raional pentru Elevi Capabili de Performanţe . În baza cererilor au fost înscrişi 500 elevi, respectiv, din mediul rural 166 elevi şi 334 din oraş. Lecţiile se desfăşoară în zile de sâmbătă şi vacanţă.
 • Pentru odihna de vară din bugetul raionului au fost alocaţi 2,313 milioane de lei cu 500 mii lei mai mult decât în anul precedent. Aceasta a permis organizarea a 5 schimburi. Numărul copiilor beneficiari de foi de odihnă a constituit 1500 elevi. Practic fiecare al 6-lea elev din raion a avut posibilitate să se odihnească în tabără.
 • În perioada 5-14 august a fost organizat un schimb intercultural cu elevii din instituţiile de învățământ din judeţul Vrancea în cadrul proiectului „Matematica fără frontiere”. 15 elevi din judeţul Vrancea şi 25 elevi din raionul Soroca au fost implicaţi în proiect.
 • Pentru asigurarea transportării în securitate a elevilor către şcolile de circumscripţie, prin decizia CR au fost procurate 3 unităţi noi de transport în valoare de peste 2 milioane 500 mii lei. În prezent serviciul transport din cadrul Direcţiei Învăţământ are în dotare 21 microbuze şi asigură transportarea a 930 de elevi pe 29 de rute şcolare.
 • La construcţia căsuţelor la tabăra de odihnă pentru copii „La Dumbravă” s-a implementat proiectul investiţional cu cofinanţare din partea Consiliului Judeţean Vaslui din România. Suma proiectului – 150 mii Euro. Contribuţia Consiliului Raional Soroca – 50 mii Euro. Durata implementării 2 ani. Am reuşit construcţia a 2 căsuţe noi, iar pentru anul viitor intenţionăm să edificăm încă 4.

În domeniul politicilor şi serviciilor pentru tineret am reuşit:

 • Semnarea acordului cu privire la parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret în raionul Soroca între Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova, Consiliul Raional Soroca şi Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA”. În anul 2018 au fost deschise trei filiale – în Căinarii Vechi, Vărăncău şi Rubleniţa, dotate cu calculatoare, imprimante, protectoare, mobilier.
 • În anul 2018 a fost constituit Consiliul Raional al Tinerilor, format din 33 delegați tineri din satele, comunele şi instituţiile de învățământ din raionul Soroca.
 • A fost constituit Fondul raional pentru tineret de granturi mici în valoare până la 10 mii lei din alocările Consiliul Raional Soroca – 100 mii lei, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării – 100 mii lei şi Centru de Resurse pentru Tineret „DACIA” – 100 mii lei. Deja au fost implementate de tineri 17 proiecte în localităţile Vărăncău, Voloave, Schineni-2, Căinarii Vechi-2, Visoca, Rubleniţa-2, Băxani, Cremenciug, Soroca-6. În proces de realizare sunt alte12 proiecte.

Considerăm că cele enumerate vor contribui la sporirea activismului tinerilor, le va motiva implicarea mai activă în soluţionarea problemelor ce există.

 Au fost întreprinse acţiuni concrete privind consolidarea bazei tehnico-materiale a sportului:

 • A fost elaborat conceptul stadionului raional, cât şi a stadionului de la liceul „C. Stere”.
 • A fost reparată şi data în exploatare sala multifuncţională a Şcolii de sport, dotată cu birouri pentru antrenori, vestiare moderne, mobilier, trenajoare, inventar sportiv necesar pentru desfăşurarea antrenamentelor la lupte, kickboxing, alte genuri de sport.
 • Au fost reparate capital sălile de sport a instituţiilor de învățământ din Cremenciug, Regina Maria, Cosăuţi şi a Liceului Teoretic „C. Stere” Soroca.

Din principale reuşite sportive ale anului 2018 menționez:

 • Numărul tot mai mare a amatorilor sportului ce participă la competiţii sportive raionale, cât şi delegarea la competiţii sportive republicane şi internaţionale;
 • În cadrul Cupei Republicii Moldova la fotbal amatori, selecţionata raionului Soroca a ocupat locul II din 32 participanţi;
 • La Turneul republican la mini-fotbal „GUGUŢĂ” pentru cadeţi de vârsta de până la 12 ani, organizat sub patronajul Guvernului Republicii Moldova – echipa gimnaziului din Racovăţ a ocupat locul I;
 • Raionul Soroca a fost gazda a 12 turnee naţionale şi 6 internaționale cu participarea sportivilor din Belorusia, Ucraina, România, Slovacia;
 • În cadrul programului special al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal „Şcoala+Poliţia+Sport” au fost instruiţi 14 antrenori şi organizate antrenamente la fotbal distractiv cu participarea a circa 800 de copii din instituţiile de învățământ;
 • Rusu Constantin e deţinător a Centurii de campion mondial la K-1;
 • Fedco Ihtiandr a ocupat locul II la campionatul mondial la sambo, cadeţi;
 • Solovei Alexandru – locul V, campionatul Europei la lupte greco-romane, juniori.

Vom continua şi în continuare să acordăm atenţie acestui domeniu, inclusiv prin atragerea mijloacelor financiare, inclusiv din surse externe, alocări de mijloace la dotări şi construcţie.

Un domeniu important şi reprezentativ pentru raion constituie cultura.

 • Prin şirul activităţilor desfăşurate raionul Soroca a devenit mai atractiv şi acest lucru a generat sporirea fluxului de vizitatori în teritoriu.
 • Prin Decizia Consiliului Raional nr.01-2025/10 din11.07.2018 a fost aprobat Logoul şi Sloganul turistic,care va deveni o marcă, un brand turistic al raionului Soroca.
 • Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale în anul 2018 au fost alocate 472,9 mii lei.
 • În scopul promovării imaginii culturale, dar şi a fortificării relaţiilor interculturale s-a reuşit participarea colectivelor artistice şi a meşterilor populari la diferite întruniri, festivaluri, concursuri naţionale şi internaţionale în regiunea Viniţa din Ucraina, judeţele Botoşani, Vaslui, Suceava, Buzău, Bacău din România.
 • Relaţiile interculturale cu Ucraina au fost înalt apreciate de Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina cât şi de către Guvernatorul Regiunii Viniţa, în cadrul activităţii consacrate Zilei Independenţei Republicii Moldova în or. Viniţa, Ucraina la care am participat ca invitaţi de onoare împreună cu o delegaţie şi colective artistice din raion.

Au fost efectuate alocări din bugetul raional pentru reparaţii curente şi capitale:

 1. Reparaţia Holului la Palatul de Cultură Soroca – 589.107 lei
 2. Pavajul terenului aferent Palatului de Cultură – 485.736 lei
 3. Reparaţia blocului sanitar la Şcoala de Arte „E. Coca” – 55.000lei
 4. Reparaţia curentă a Sălii Corului Veteranilor de la Palatul de Cultură Soroca -30.000lei.
 5. Procurarea costumelor naţionale – 54.800 lei, a copiatoarelor – 28.000lei şi scaunelor pentru Holul de la Palatul de Cultură Soroca – 27650 lei.

Considerăm că investind în cultură, evităm cheltuieli mult mai mari pentru înlăturarea consecinţelor inculturii.

 • O investiţie importantă a fost făcută la arhiva raională – în sumă de 155 858 lei şi Reparaţia etajului III a blocului de reşedinţă a Consiliului raional Soroca în sumă de 288 192 lei și sălii de protocol a Consiliului raional – 221 230 lei.
 • Menționez, cu implicarea directă a Consiliului Raional au fost date în exploatare 2 edificii noi în municipiu: Casa Teritorială de Asigurări Sociale și Centrul Multifuncţional al Agenţiei Servicii Publice

Succese am obţinut în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului.

 • Am asigurat funcţionarea instituţiilor şi serviciilor sociale, inclusiv am înființat servicii sociale noi.
 • Am extins serviciul de sprijin pentru familiile cu copii de la 30 de familii cu 73 copii la până la 189 familii cu 476 copii. Suma totală a alocărilor financiare în aceste scopuri a crescut de aproape 8 ori.
 • Numărul beneficiarilor serviciului asistenţă personală în raport cu 2016 a crescut de 2 ori şi constituie 153 persoane;
 • De pachete alimentare pentru copiii în vârstă de până la 6 luni ce nu pot fi alimentaţi natural a constituit 52 familii cu 56 copii.
 • A fost instituit serviciul nou – suport monetar pentru familiile/persoanele defavorizate. În 11 luni suportul a fost acordat la 73 familii în sumă de 306 mii lei.
 • Centrele „Acasă” şi „Împreună” au fost acreditate pentru serviciile prestate persoanelor vârstnice.

Anul 2018 a fost unul important pentru instituţiile medicinii primare, spitalul raional şi medicina de urgenţă. Au crescut considerabil, de circa 13 ori în comparaţie cu anul precedent, alocările financiare din partea consiliului raional. Am reuşit împreună cu actorii implicaţi atragerea mijloacelor şi din alte surse, inclusiv externe.

La SPITALUL RAIONAL SOROCA:

 • S-a finalizat reparaţia secţiei „Traumatologie” în sumă de 991 348,67 lei
 • La secţia „Maternitate” s-a reuşit atragerea şi implementarea proiectului investiţional cu cofinanţare din partea jud. Suceava din România la reparaţia capitală a sistemei electrice în volum de 1 075 662 lei. Cofinanţare esenţială la acest proiect am atras şi de la CNAM. Secția a fost dată în exploatare. Costul total e peste 4300 mii lei, inclusiv alocările din partea CR – 1,8 mln şi CNAM – 1 milion de lei.
 • La secţia „Boli Interne” s-a reuşit atragerea şi implementarea proiectului investiţional cu cofinanţare din partea jud. Buzău România la lucrări de reparaţie în sumă de 1381467 lei plus CNAM – 300 mii lei.
 • A fost inaugurat Punctul de Asistenţă Medicală Urgenţă din Stoicani.
 • Parcul auto a Asistenţei de urgenţă din raion a fost dotat cu 4 ambulanţe noi.
 • Au fost alocate surse pentru reparaţia OMF Vărăncău şi Dărcăuţi, instituţiei medicale de stomatologie.
 • Prin decizia consiliului raional au fost micşorate tarifele la serviciile de stomatologie.
 • Fortificarea asistenţei medicale primare, condiţiilor şi dotării spitalului raional rămâne o prioritate pentru consiliul raional şi pentru 2019.

Reparaţia drumurilor din raion a necesitat un volum mare de lucru atât din partea consiliului cât şi a antreprenorilor ce au executat lucrările. Ţin să menţionez, că volumul mijloacelor alocate din Programul „Drumuri Bune pentru Moldova”, programul raional şi local constituie peste 95 mln lei şi este de 3 ori mai mare decât în 2017 şi 18 ori faţă de 2016.

 Cifrele sunt impresionante.

 • La reparaţia şi întreţinere drumurilor publice raionale mijloacele alocate de peste 16 mln lei au fost valorificate aproape integral.
 • Conform programului Drumuri Bune au fost reparate 7,9 km de drumuri regionale şi 5,6 km de drumuri raionale, 40,5 km de străzi, inclusiv 21834 metri pătraţi în municipiul Soroca.
 • Din programul raional au fost asfaltate peste 14 mii metri pătraţi de drumuri şi 55,2 mii metri pătrați de drumuri au fost pietruite.
 • Din cele mai importante lucrări ţin să menţionez drumul de acces spre or.Soroca, drumurile din satele Vărăncău, Sl.Vărăncău, Racovăţ, Stoicani, Dubna, Voloviţa, Regina Maria, drumul de acces spre Bulboci.

Consider că pe parcursul anului 2019 continuarea alocării din buget a mijloacelor în aceste scopuri va contribui substanţial la îmbunătăţirea stării drumurilor, crearea condiţiilor mai bune pentru transportatori şi locuitorii raionului.

 • Eforturile autorităţilor locale şi antreprenorilor trebuie să fie îndreptate la valorificarea deplină a posibilităţilor.

Este evident că bugetul raional nu permite soluţionarea tuturor problemelor din sursele proprii. Din aceste considerente suntem în căutarea surselor alternative de finanţare, a parteneriatelor. Şi avem anumite reuşite:

S-a revitalizat colaborarea cu judeţele din România. Au fost semnate acordurile de colaborare cu judeţele Suceava, Tulcea şi Bacău.

Datorită acestui fapt s-a reuşit obţinerea cofinanţării şi implementării a 3 proiecte cu cofinanţare din partea judeţelor din România.

Avem o conlucrare fructuoasă cu Administraţia de Stat din Regiunea Viniţa. Am participat la şedinţa grupului de lucru interstatal privind problema construcţiei podului Cosăuţi-Iampol. În prezent se fundamentează fezabilitatea proiectului şi se pregăteşte semnarea acordului interstatal.

Informaţia prezentată constituie o trecere în revistă a unor realizări obţinute în 2018, importante pentru raion. Anul 2018, după volumul alocărilor din surse bugetare pentru reparaţii, construcţii, sfera socială, nu are precedent în istoria recentă a raionului. Au fost multe activități importante, inclusiv culturale, de amploare, care au fost menționate și la nivel de republică. Voi menționa doar festivalurile Mărțișor, Cu noi este Dumnezeu, Produs de Soroca – I-a ediție și Fanfara Argintie, pentru care am obținut trofeul în cadrul concursului Bunelor practici. Deschiderea centrului raional pentru elevii capabili de performanțe, festivalurile Mărului și La plăcinte, Noaptea muzeelor, ș.a. În domeniile enumerate consiliul raional are competenţe, atribuţii, şi, cred, că în mare parte am reuşit. Am reuşit datorită susţinerii acordate de consiliu, transparenţei în activitate, eforturilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate. Am demonstrat împreună, că putem,  aici, la noi acasă, să realizăm lucruri importante, pentru a schimba condiţiile de viaţă spre bine, fie şi  nu aşa de repede cum ne-am dori. Sperăm că procesele de îmbunătăţire a vieţii oamenilor, care s-au început, să fie ireversibile.

Mulţumesc tuturor, care au contribuit la valorificarea posibilităţilor apărute.

Doresc tuturor un an nou cu realizări şi mai frumoase, şi mai importante pentru raion şi locuitorii lui, ca cetăţenii să simtă schimbările spre bine în propria casă, familie, în localitate, raion şi în ansamblu pe ţară.

NOTĂ: raportul a fost prezentat de preşedintele raionului Ghenadie Muntean la şedinţa Consiliului Raional Soroca.

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.